ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂವಹನ

 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ DPR ಅನುಮೋದನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಗಳು

Sl. No. Name of Department/ Implementing Agency Date of Communication Administrative Approval Order Number Project Name View Communication Details
1 Zoo Authority of Karnataka 27.03.2023  CEPMIZ/2022-23/01/ZAK/V/KMERC/00333 Development of Infrastructure in ABZP, Kamalpura, Hospet Taluk, Vijayanagara (Animal Enclosures, Solar Power, Street Lighting etc.) View
 2  Karnataka Forest Department   17.03.2023   CEPMIZ/2022-23/01/KFD/B/KMERC/00331 Eco-Restoration of mining affected Tumbaraguddi forest block at Sandur Taluk, Ballari District.  View
3 CEPMIZ/2022-23/01/KFD/B/KMERC/00332  Forest development project of Mincheri RF   View
4 CEPMIZ/2022-23/01/KFD/V/KMERC/00357  Eco-Restoration of mining affected Gunda forest block at Hospet Taluk, Vijayanagara District.   View
 5 31.05.2023 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/B/KMERC/00529 Eco Restoration of Raravi Forest Area (562.33 Ha) View
 6 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00304 Eco-Restoration of Mining Affected Garagakaval Reserve Forest Block in Holalkere range of Chitradurga Division - 864.32 Ha of Forest area and 211 Ha of Non-forest area in/around Garaga kaval village of Holalkere taluka, Chitradurga district View
 7 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00300 Eco-restoration of Mining Affected Kudurekanive Reserve Forest Block -02 in Hosadurga range of Chitradurga Division - 1881.00 Ha of Forest area and 356 Ha of Non-forest area across 9 villages of Hosadurga taluka, Chitradurga district View
 8 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00306 Eco-Restoration of Mining Affected Obalapura State Forest Block in Challakere range of Chitradurga Division - 336.54 Ha of Forest area and 7 Ha of Non-forest area across 3 villages of Challakere taluka, Chitradurga district View
 9 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00498 Eco-Restoration of mining affected Banavikallu and Banavikallu North East Extention Reserve Forest - 1818.27 Ha of Banavikallu & Banavikallu North East extention RF of Banavikallu Village, Kudligi Taluka, Vijayanagara District View
10  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00497 Eco-Restoration of mining affected Chiribi and Chiribi Extension Reserve Forest - 4011.46 Ha of Chiribi & Chiribi extension RF in Kudligi Taluka, Vijayanagara District View
11  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00481 Eco-Restoration of mining affected Hospete Reserve Forest- 1328.27 Ha of Forest area of Papinayakanahalli, Vadarahalli, Ingalgi, Kariganuru & Kambunathanalli villages of Hospete taluka, Vijayanagara district View
12  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00491 Eco-Restoration of mining affected Kakkuppi, Kakkuppi North East Extention and Kakkuppi South East Extention Reserve Forest - 4067.56 Ha of Kakkuppi, Kakkuppi North East Extention and Kakkuppi South East Extention, Kudligi Taluka, Vijayanagara District. View
13  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00484 Eco-Restoration of mining affected Nandibande Reserve Forest- 2066.87 Ha of Halagapura, Vardapura, Vysapura, Nandibande villages in Hospete taluka, Vijayanagara District. View
14  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00492 Eco-Restoration of mining affected Nimbalagere RF & Nimbalagere North Extention, Nimbalagere west Extention Reserve Forest of Kudligi and Kottur Taluka - 2069.28 Ha Nimbalagere RF , Nimbalagere North Extension RF,Nimbalagere West Extension RF, Kudligi and Kottur taluka, Vijayanagara View
15  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00483 Eco-Restoration of mining affected Shivapura & Shivapura Extention Reserve Forest -3041.53 Ha of Halgapura, Anekalu, Dsmapura, Hosakere & Ontigodu of Hospete Taluka, Vijayanagara district View
16  14.06.2023           CEPMIZ/2023-24/01/KFD/T/KMERC/00231 Eco-Restoration of the Mining-affected and adjacent Forest areas of Teertharampura R.F View
17  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00287 Eco-Restoration of Mining Affected Kamarakaval RF in Molakalmuru range of Chitradurga Division - 4306.98 Ha. of Forest area and 1810 Ha. of Non-forest area across 11 villages of Molakalmuru taluka, Chitradurga district View
18  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/B/KMERC/00289 Eco-Restoration of Mining-affected Swamymalai block forest, Somalapura RF and Somalapura South-East (SE) Extension RF: Total extent : 6993.12 Ha. View
19  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/B/KMERC/00290 Eco-Restoration of Mining-affected North-Eastern block , Joga - B & Joga - C Block RFs; Total extent 10538.67 Ha. in Sandur Taluk, Ballari View
20  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00302 Eco-restoration of Mining Affected Jankal Reserve Forest Block in Holalkere range of Chitradurga Division - 2165.16 Ha of Forest area and 935 Ha of Non-forest area covering 12 villages of Holalkere taluka, Chitradurga district View
 21 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00303 Eco restoration of mining affected Devaragudda reserve forest block in Holalkere range of Chitradurga division View
22  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00327 Eco-restoration of mining affected Nirthadi Reserved Forest(RF) at Holalkere Range, Chitradurga  View
23  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/C/KMERC/00328 Eco-restoration of mining affected Kudurekanive RF at Hosadurga Range, Chitradurga  View
24  CEPMIZ/2023-24/01/KFD/B/KMERC/00330 Eco-restoration of mining affected Ramana Malai Forest Block at Sandur Taluk, Ballari District  View
 25 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00482 Eco-Restoration of mining affected Bandri Reserve Forest - 4950.13 Ha of Bandri Reserve forest area in Nagalapura, Garage, Byalakundi & Basavanadurga villages of Hospet Taluka Vijayanagara District  View
26 30.06.2023 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/B/KMERC/00291 Eco-Restoration of Ballari City - Tree plantation and  Upgradation of existing Tree Parks  View
27 15.07.2023 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/V/KMERC/00490 Restoration of Daroji Sloth Bear Sanctuary, Protection and Management under Wild life Range Kamalapura, Hospet Taluk, Vijayanagara District. Area: 8272.80 Ha View
28  15.07.2023 CEPMIZ/2023-24/01/KFD/B/KMERC/00561 Conservation of Great India Bustard (GIB) in 131.97 Ha. in Siruguppa Taluka, Ballari District Forest Division 131.97 Ha. and study area of 55 Square Kms View
29 Public Works Department 17.03.2023 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00273  Improvements to Road from Holalkere Taluk Shivagange to Hosadurga Chikkabyaladakere Cross road Via Jankal - Hosadurga- Holalkere - Mathodu road from Km 0.00 to 75.60 in selected reaches 59.30 Km to 67.40 and 70.50 to 75.60 Km (Total 13.20 Km) in Hosadurga Taluk of Chitradurga District   View 
30 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00275 Improvements to Road from Holalkere Taluk State Highway-48 Vishwanathanahalli to Sira border via Chikkajajur, Madadakere, Brahmagiri, Doddaghatta, Adivala, Ranganathapura road from Km 0.00 to 125.40 in selected reaches 49.10 Km to 51.90 and 53.50 to 54.00 Km (Total 3.30 Km) in Hosadurga Taluk of Chitradurga district View
31 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00218 Improvements to Road from SH-48 Vishwanathanahalli to Sira Border Road via Chikkajajuru, Chitrahalli, H D Pura, Madadakere, Baramagiri, Doddaghatta, Adhivala, Ranganathapura road from Km 12.00 to 16.50 in Holalkere Taluk, Chitradurga  View
32 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00217 Improvements to Road from Halehalli Lambanihatti to Apparasanahalli via Gilkenahalli-Garaga-Mekenahatti Km 2.60 to 9.50 in Holalkere Taluk, , Chitradurga  View
33 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00219 Improvements Road from NH-13 to Hosadurga Taluk border via T-Emmiganuru, Sirappanahalli and Malasinganahalli from Km 0.00 to 13.00 in Holalkere Taluk, Chitradurga  View
34 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00266 Improvements to Hirebennur-Sirigere-Sasalu road from KM 0.00 to 13.00 in Chitradurga Taluk of Chitradurga district - CC Road (up to D. Madakaripura)  View
35 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00267 Improvements to Sirigere to Bommenahalli via Kadleguddu 15 Km in Chitradurga taluk of Chitradurga District - CC Road (Proposed Ch 0.00 to 13.50 KM) . View
36 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00269 Improvements to Hirebennur-Sirigere-Sasalu road from Km 13.00 to 17.50 & Km 18.10 to 21.60 in Holalkere Taluk of Chitradurga District (8 Kms)  View
37 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00271 Improvement of road from Mathighatta, Chitradurga taluk border Km 0.00 to 15.50 in Holalkere taluk of Chitradurga district (15.30 Kms) View
38 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00220 Construction of Bridges on: SH-48 at Km 33.65 near Echaghatta and at Km 6.00 near Kaduru, on SH-47 at Km 264.90 near Andanuru and at Km 7.10 near Gunderi of Holalkere-Gunderi-Ramagiri road in Holalkere Taluk, Chitradurga View
39 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00221 Improvements to Road NH-13 to Holalkere-Hulemalali road via Punajuru, Punajuru Bovihatti from Km 0.00 to 4.40 in Holalkere Taluk, Chitradurga  View
40 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00222 Improvements to Road from Dummi Ramaghatta Via Anjanapura Km 4.50 to 5.70 in Holalkere Taluk, Chitradurga  View
41 CEPMIZ/2022-23/12/PWD/C/KMERC/00223 Improvements to Road from Kenegunte-Koratikere Km 1.325 to 4.00 in Holalkere Taluk, Chitradurga  View
42  12.03.2024 CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00377 Improvements to Chikkanayakanahalli-Hagalvadi road to NH 206 via Theerthapura from Ch 0.00 to 8.90 in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR)  View
43  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00380 Improvements to road from Theerthapura to Theertha Rameshwara via Yarakatte in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (VR) View
 44 CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00381 Improvements to road from Gollarahalli to CN Halli-Hagalvadi Road in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (VR) View
45  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00382 Improvements to road connecting Godekere - Sondenhalli road to Honnebagi - Bullenahalli road in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (VR) View
46  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00385 Improvements to Salakatte-Ballari road from Ch 0.00 to 10.20 km in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) View
47  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00389 Improvements to road connecting mining areas to MDR ( Guddadapalya ) In Chikkanayakanahalli Taluk Tumkur District View
48  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00390 Improvements to road from NH 150A to NH 206 Road via Godekere, Kamagondanahalli in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) View
 49 CEPMIZ/2023-24/12/PWD/T/KMERC/00391 Improvements to road from Bullenahalli road to NH 206 via Guddadapalya in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) View
50  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/B/KMERC/00506 Improvement to Road from Yelubenchi to Kudithini Railway station on to Siddammananahalli (MDR) from Km.0.00 to 10.50 (selected reaches) in Sandur Constituency, Ballari Taluk View
51  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/B/KMERC/00508 Construction of Bypass Road to Mincheri village in Ballari Taluk View
52  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/B/KMERC/00509 Construction of Bypass Road to Haraginadoni village in Ballari Taluk View
53  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/B/KMERC/00513 Improvements to Belagal – Tumati (C.C) (MDR) road from Km 0.30 to 1.60 & 4.40 to 4.90 in Ballari Taluk View
54  CEPMIZ/2023-24/12/PWD/B/KMERC/00555 Construction of CC road to Bannihatti bypass, Ubbalagundi bypass, Rajapura bypass road and 02 Nos ROB in Sandur Taluk, Ballari District (including land acquisition View
55 Minor Irrigation Department 18.03.2023   CEPMIZ/2022-23/10/MI/T/KMERC/00235 Construction of series of Checkdam to Stream/Halla of  CN Halli taluk, Tumkur District View
56 CEPMIZ/2022-23/10/MI/C/KMERC/00334 Construction of series of Checkdam to Gundi halla in Hosadurga 4 Taluk, Chitradurga District View
57 CEPMIZ/2022-23/10/MI/C/KMERC/00358 Construction of Checkdam to Stream / Halla in Chitradurga Taluk, Chitradurga District View
58 CEPMIZ/2022-23/10/MI/C/KMERC/00329 Construction of Checkdam to Stream / Halla in Molakalmuru Taluk, Chitradurga District View
59 CEPMIZ/2022-23/10/MI/T/KMERC/00236 Construction of series of Checkdam to Stream / Halla of Gubbi Taluk, Tumkur District View
60 CEPMIZ/2022-23/10/MI/T/KMERC/00237 Construction of series of Checkdam to Stream / Halla of Tiptur Taluk, Tumkur District View
61 CEPMIZ/2022-23/10/MI/C/KMERC/00335 Construction of Checkdam to Stream / Halla in Holalkere Taluk, Chitradurga District and Improvements to tanks in Holalkere Taluk, Chitradurga District View
07.02.2024 CEPMIZ/2022-23/10/MI/C/KMERC/00335/REV Providing series of check dams  in mining affected Holalkere Taluk for creating irrigation potential and ground water recharge.  View
62 05.02.2024 CEPMIZ/2023-24/10/MI/B/KMERC/00319 Construction of Check dams, Improvements/Rejuvenation of tanks and LIS in Ballari Taluk of Ballari District View
63 CEPMIZ/2023-24/10/MI/B/KMERC/00320 Construction of series of check dams to Stream/ Halla of sandur Taluk, Ballari District View
64 CEPMIZ/2023-24/10/MI/B/KMERC/00321 Construction of Check dams to Streams/Halla and Tank improvement works covering 14 villages in Suruguppa Taluk, Ballari District. View
65 CEPMIZ/2023-24/10/MI/V/KMERC/00323 Construction of check dams to Steam/Halla and Rejuvenation of tanks in Kudligi Taluk, Vijayanagara District View
66 CEPMIZ/2023-24/10/MI/V/KMERC/00324 Construction of check dams to Steam/Halla and Rejuvenation of tanks in Hospete Taluk, Vijayanagara District View
67 CEPMIZ/2023-24/10/MI/V/KMERC/00325 Construction of check dams to Steam/Halla and Rejuvenation of tanks in Hadagali Taluk, Vijayanagara District View
68 CEPMIZ/2023-24/10/MI/V/KMERC/00326 Construction of Check dams to Streams/Halla of HB Halli Taluk, Vijayanagara District View
69 Rural Development and Panchayat Raj Department 20.03.2023 CEPMIZ/2022-23/03/PRED/T/KMERC/00397 Construction of CC Road and Drain in 9 villages of Gubbi Taluk in Tumkur District View
70 CEPMIZ/2022-23/03/PRED/T/KMERC/00431 Improvements to 3 village connecting Approach Roads in mining affected villages of Gubbi Taluka in Tumkur District View
71 CEPMIZ/2022-23/03/PRED/T/KMERC/00432 Improvements to 5 village connecting Approach Roads in mining affected villages of Tiptur Taluka in Tumkur District View
 72 21.02.2024            CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/T/KMERC/00433  Construction of CC road and Drain in 44 mining affected villages of Chikkanayakanhalli Taluk in Tumkur District  View
73  CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/T/KMERC/00437  Improvements to 8 Village Connecting Approach Roads in mining affected villages of Kandikere hobli in Chikkanayakanahalli Taluk in Tumkur District  View
74  CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00531  Improvements to Main Roads (4 nos) mining affected Villages of Molakalmuru Taluk.  View
75 CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00532 Improvements to Main Road (1 no.) and Construction of Internal Roads (3 nos) including installation of Solar Lighting in 3 mining affected Villages of Molakalmuru Taluk.  View
76  CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00533 Improvements to Main Roads (4 nos) and Internal Roads (7 nos) including installation of Solar Lighting in 7 mining affected Villages of Hosadurga Taluk.  View
77  CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00535  Improvements to Internal Roads and installation of solar lights in 7 mining affected villages of Holalkere Taluk  View
78  CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00536  Improvements to Main Road from Tanigehally to B.durga and approach road to Hirekandavadi village of Holalkere Taluk  View
79   CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00537  Improvements to Main Roads (2 nos) and Internal Roads (5 nos) including installation of Solar Lighting in 5 mining affected Villages of Chitradurga Taluk.  View
80  CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00538  Construction of Internal Roads & installation of Solar Lighting in 14 mining affected Villages of Chitradurga Taluk  View
81 CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00539 Improvements to Main Roads from (i) Bommenahally to Kadleguddu Cross, (ii) K.K. Road to Malali road & (iii) Bheemasamudra to Malali road in Chitradurga Taluk.  View
 82 14.03.2024   CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/T/KMERC/00434 Improvements to 12 Village Connecting Approach Roads in Mining affected Area of Huliyar Hobli Chikkanayakanahalli Taluk in Tumkur District View
83  CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/T/KMERC/00435 Improvements to 13 Village Connecting Approach Roads in Mining affected Area of Shettikere Hobli in Chikkanayakanahalli Taluk in Tumkur District View
 84 CEPMIZ/2023-24/03/RDPR/C/KMERC/00534 Improvements to Main Roads (7 nos) and Internal Roads (8 nos) including installation of Solar Lighting in 8 mining affected Villages of Hosadurga Taluk. View
85 Government Tool Room & Training Centre 21.03.2023 CEPMIZ/2022-23/08/GTTC/B/KMERC/00341 Upgradation of Govt. IŢI Ballari View
86 CEPMIZ/2022-23/08/GTTC/V/KMERC/00342 Upgradation of GTTC Hospet Centre View 
87 CEPMIZ/2022-23/08/GTTC/C/KMERC/00344 Upgradation of GTTC Chitradurga Centre View 
88 CEPMIZ/2022-23/08/GTTC/T/KMERC/00345 Upgradation of GTTC Tumkur Centre Hostel View 
89 Department of Public Instruction 21.03.2023 CEPMIZ/2022-23/05/DPI/T/KMERC/00241 Strengthening of 8 existing High schools in Gubbi Taluk of Tumkur Districts View 
90 CEPMIZ/2022-23/05/DPI/T/KMERC/00243 Strengthening of 15 existing High schools in Tiptur Taluk of Tumkur District.  View
91 CEPMIZ/2022-23/05/DPI/T/KMERC/00240 Strengthening of existing Primary Schools in Gubbi Taluk of Tumkur District -46 Nos. View
92 CEPMIZ/2022-23/05/DPI/T/KMERC/00242 Strengthening of existing Primary Schools in Tiptur Taluk of Tumkur District -62 Nos. View
93 28.03.2023 CEPMIZ/2022-23/05/DPI/B/KMERC/00200 Strengthening of Adarsha school in Ballari Taluk of Ballari District- 1 No View
94 CEPMIZ/2022-23/05/DPI/B/KMERC/00201 Strengthening of Model schools in Ballari Taluk of Ballari District- 5 No View
95 17.02.2024 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/B/KMERC/01039 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in Govt                schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in Ballari taluka of Ballari   Dist.  View
96 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/B/KMERC/01040 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in  Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in   Sandur taluka of  Ballari Dist.    View
97 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/T/KMERC/01038 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in CN.Halli taluka of Tumkur Dist.  View
98 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/T/KMERC/01037 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in  Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in Gubbi taluka of Tumkur Dist.  View
99 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/T/KMERC/01036 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in  Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in Tiptur  taluka of TumkurDist  View
100 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/V/KMERC/01041 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in  Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in    Hospete taluka of Vijayanagara Dist  View
101 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/C/KMERC/01045 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in  Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in  Chitradurga  taluka of Chitradurga Dist.  View
102 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/C/KMERC/01043 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in  Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in  Hosadurga  taluka of Chitradurga Dist.  View
103 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/C/KMERC/01042 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in  Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in  Hosadurga  taluka of Chitradurga Dist.  View
104 CEPMIZ/2023-24/05/DPI/C/KMERC/01044 Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to the students of class 1-10th in  Govt. schools in  mining affected area under CEPMIZ Project in  Molakalmuru  taluka of Chitradurga Dist.  View
105 Department of Industrial Training and Employment 05.06.2023 CEPMIZ/2023-24/08/DITE/T/KMERC/00340 Upgradation of Govt. ITI Boranakanive at Hoysala Katte Village in HuliyurHobli, Chikkanayakanahalli taluk ofTumkur District. View
12.03.2024  View
106 14.06.2023 CEPMIZ/2023-24/08/DITE/B/KMERC/00339 Upgradation of 2 Govt.ITIs in Ballari & Vijayanagara DIstricts.  View
12.03.2024  View
107 14.06.2023  CEPMIZ/2023-24/08/DITE/C/KMERC/00229 Upgradation of 4 Govt.ITIs in Chitradurga District.  View
12.03.2024  View
108 Animal Husbandry & Veterinary Services Department     30.06.2023 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/B/KMERC/00280 Establishment of 25 Mahila Milk Producers Cooperative Societies (MPCS) alongwith buildings & small Treatment Units for livestock for each MPCS in Sandur Taluka of Ballari Dist. View
109 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/C/KMERC/00226 Strengthening of Nandidurga Goat Breeding Centre in Hosadurga Taluk of Chitradurga District. (Sheep Board) View
110 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/C/KMERC/00227 Strengthening of Amruth mahal cattle breeding farms of Chikka-emmiganuru Holalkere taluk and Kainadu Hosadurga taluk of chitradurga district  View
111 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/C/KMERC/00225 Strengthening of Milk Chilling centre and MPCS in Chitradurga Holalkere and Hosadurga taluks of Chitradurga district  View
112 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/T/KMERC/00245 Strengthening of sheeps and goat marketing yard at APMC Chinayakanahalli Taluk of Tumkur District  View
113 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/T/KMERC/00246 Strengthening of Veterinary Institutes (Veterinary Hospitals / Dispensaries / Primary veterinary centres) in Gubbi, Tiptur and Chikkanayakanahalli Taluks of Tumkur Dist. View
114 11.07.2023 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/B/KMERC/00277 Strengthening of Veterinary Institutions(Veterinary Hospitals / Dispensaries / Primary veterinary centres) in Ballari, Sandur & Siruguppa taluks and, View
115 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/B/KMERC/00282 Strengthening of Livestock Breeding &Training Centre (LBTC) at Kurekuppa in Sandur Taluka of Ballari Dist. View
116 CEPMIZ/2023-24/02/DAHVS/B/KMERC/00281 1. Establishment of Sheep and Goat Market at Bandri in Sandur taluk of Ballari Dist., and
2. Construction of Wool Godown in premises of Sheep & Wool Producers Co-op. Society at Kuduthini in Ballari taluk of Ballari Dist.
View
117 Department for Women & Child Development  15.07.2023 CEPMIZ/2023-24/06/WCD/T/KMERC/00317 Construction of 40 new Anganwadi Centres, Renovation of 10 existing Anganwadi Buildings, Play equipments and Provision of additional Nutrition to beneficiaries in Tiptur Taluk, Tumkur District View
118 CEPMIZ/2023-24/06/WCD/T/KMERC/00315 Construction of 30 new Anganwadis, Renovation of 39 existing Anganwadis, Play equipment for 45 Anganwadis and Special Supplementary Nutrition food for 3476 nos mining affected beneficiaries in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur District. View
119 CEPMIZ/2023-24/06/WCD/T/KMERC/00316  Construction of 94 new Anganwadis, Renovation of 40 existing Anganwadis, Play equipment for 86 Anganwadis and Special Supplementary Nutrition food for 714 nos mining affected beneficiaries in Gubbi Taluka of Tumkur District.  View
120  Health & Family     Welfare          Department       28.12.2023       CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/V/KMERC/00449 Creation of new PHC (7 nos) with HR and strengthening of PHC staff quarters (4 nos) in mining affected Vijayanagara district.  View
121 CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/V/KMERC/00450 Establishing new Sub-centres (15 nos) with HR and providing own building for Sub-centres (7 nos), which are run on rental basis in Vijayanagara District.  View
122 CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/C/KMERC/00524 Strengthening of selected Sub centres, PHC’s, CHC’s in mining affected areas of Chitradurga taluk.  View
123 CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/C/KMERC/00525 Strengthening of selected Sub centres, PHC’s, CHC’s & General Hospital in mining affected areas of Holalkere taluk.  View
124 CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/C/KMERC/00526 Strengthening of selected Sub centres, PHC’s, CHC’s & General Hospital in mining affected areas of Hosadurga taluk.  View
125 CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/B/KMERC/00562 Upgradation of various PHCs to CHCs i.e., (Kudithini in Ballari Taluka, Chornur & Metriki in Sandur Taluka) including HR for 02 Years in Ballari District.  View
126 CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/B/KMERC/00564 Establishment of New Primary Health Centres at Kurekuppa, Swamyhalli, Hosadaroji, Bhujanganagar, Yeshwanthnagar, Sovinahalli, Sushilnagara villages including Human Resources for a period of 02 Years in Sandur Taluka, Ballari District  View
127 07.02.2024 CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/V/KMERC/00451 Repair & Renovation of CHC staff quarters at Ittigi of Hadagali Taluk View
128 CEPMIZ/2023-24/04/DHFWS/C/KMERC/00527 Strengthening of selected Sub centre, CHC & General Hospital in mining affected areas of Molakalmuru taluk. View
129 Department of AYUSH (Ayurveda Yoga & Naturopathy,Unani,
Siddha & Homoeopathy)
07.02.2024  CEPMIZ/2023-24/04/AYUSH/B/KMERC/01059  Construction of Teaching Pharmacy at Taranath Government Ayurveda Medical College & Hospital, Ballari.  View
130 CEPMIZ/2023-24/04/AYUSH/B/KMERC/01061 Construction of Girls Hostel (G+2) at Taranath Government Ayurveda Medical College & Hospital, Ballari.  View
131 CEPMIZ/2023-24/04/AYUSH/B/KMERC/01060 Upgradation of Hospital Building (2nd & 3rd floor) at Taranath Government Ayurveda Medical College & Hospital, Ballari.  View
132 Department of Public Libraries   07.02.2024   CEPMIZ/2023-24/05/DPL/C/KMERC/00228 Strengthening and upgradation of public libraries in Chitradurga Holalkere Hosadurga and Molakalmuru talukas of Chitradurga district  View
133 CEPMIZ/2023-24/05/DPL/V/KMERC/00294 Strengthening and Upgradation of Public Libraries in Hospete Taluk of Vijayanagara District  View
134 Watershed Development Department                              05.03.2024                              CEPMIZ/2023-24/02/WDD/B/KMERC/00398 Watershed Development – Belagallu-4D3C3D & Halakundi - 4D3C3F (7314.36 Ha, 15 Micro Watershed, 15 Villages) View
135  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/B/KMERC/00399  Watershed Development – Bommaghatta-4D3F2G & Kenganahalli - 4D3C6N (7273.78 Ha,14 Micro Watershed, 14 Villages) View
136  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/B/KMERC/00400  Watershed Development – Janekunte-4D3C3M & Venivirapura - 4D3C3O (8122.65 Ha, 16 Micro Watershed, 16 Villages  View
137  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/B/KMERC/00401  Watershed Development – Devarlahalli-4D3C6S & Nagenahalli - 4D3C6T (8246.34 Ha, 15 Micro Watershed, 15 Villages)  View
138  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/B/KMERC/00402  Watershed Development – Ankamannahallu - 4D3F2H, Chilakanahatti - 4D4B1A, Girenahalli - 4D4B1A, Nidagurti - 4D4B1F (7265.03 Ha, 14 Micro Watershed, 14 Villages)  View
139   CEPMIZ/2023-24/02/WDD/B/KMERC/00403  Watershed Development – Gokulapurhalla-4D3F2B & Ubbalagandi - 4D3F2C (7850.69 Ha, 18 Micro Watershed, 18 Villages)  View
140  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/B/KMERC/00404 Watershed Development – Antapura-4D3C3D (7018.88 Ha, 14 Micro Watershed, 14 Villages)  View
141  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00441 Watershed Development – Katarhalukere 4D3C8I (7181.09 Ha, 9 Micro Watershed, 40 Villages)  View
142  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00442 Watershed Development – Muttuguduru - 4D4C3F , Andanur - 4D4C3G, Guganjihatti - 4D4C3E (8623.67 Ha, 16 Micro Watershed, 36 Villages)  View
143  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00444 Watershed Development – Karlahalli - 4D4C3D, Kamanahalli - 4D4C4B (6705.69 Ha, 10 Micro Watershed, 43 Villages)  View
144  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00447 Watershed Development – Lakkihalla - 4D3E2L, Kariyalapur - 4D3D5B, Agalerahatti - 4D3D5E, Gundihalla - 4D3E2K (8614.35 Ha, 14 Micro Watershed, 52 Villages)  View
145  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00457 Watershed Development – Nerlakere - 4D3E1J (10,508.40 Ha, 10 Micro Watershed, 51 Villages)  View
146  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00268 Watershed Development – Peramasandrahalla SWS - 4B3D4Q, 4Q,4N,8S,3S (9621.69 Ha, 18 Microwatershed, 60 Villages )  View
147  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00209 Watershed Development – Doddabidere Halla - 4D3d8L-4D3D8I (7386.96 Ha, 15 Microwatreshed, 22 Village)  View
148  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00211 Watershed Development – Kenkere Halla - 4D3D8R, 4D3D8Q ( 8794.98 Ha, 18 Microwatershed, 17 Villages )  View
149  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00215 Watershed Development (4B3D4L) – Kibbanahalli -Kodihalli halla – (4B3D4N) (6762.97Ha, 11 Microwatershed, 16 Villages)  View
150  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00216 Watershed Development – Mugatihalli Halla (4B3D4D) (7332.23 Ha, 14 Microwatershed, 14 Villages)  View
151  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00264 Watershed Development – Halkurke - Acharapalya Halla SWS (4B3D8C, 4B3D4C) (7070.18 Ha 13 Microwatershed, 13 Villages)  View
152  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00270 Watershed Development – Shivarampura 4B3D6Q, 8T, 6R (8053.80 Ha,15 Microwatershed, 43 Villages)  View
153  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00274 Watershed Development – Oblapura Subwatershed (4D3D8S, 8T, 3R, 8U) (9190.70 Ha, 18 Microwatershed, 57 Villages)  View
154  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00276 Watershed Development – Bommenahalli (4B3D3S, 3R) (8688,99 Ha,15 Microwatershed, 66 Villages)  View
155  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00205 Watershed Development – Kandikere Halla SWS - 4D3D8N, 4D3D8U (9,300.87 Ha 17 Microwatershed, 26 villages)  View
156  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/V/KMERC/00343  Watershed Development – Chilakanahatti - 4D4B1B, Hampapatnam - 4D4C1C, Nagalapura - 4D4B1G (9350 Ha, 19 Micro Watershed, 16 Villages)  View
157   CEPMIZ/2023-24/02/WDD/V/KMERC/00359  Watershed Development – Dharmasagara - 4D3F2O, Gadi Ganeru- 4D3F2P & Hale Doraji - 4D3F2Q (8771 Ha, 25 Micro Watershed, 11 Villages)  View
158  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/V/KMERC/00360  Watershed Development – Hanumanahalli - 4D4B1H, Mariyammanahalli - 4D4B1E (8535 Ha, 14 Micro Watershed, 18 Villages)  View
159  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/V/KMERC/00361 Watershed Development – Nallapuram- 4D3F3E, Hampi Camp - 4D3F3F, Ramsagaran Shantinagara - 4D3F2U ( 8356.20 Ha, 14 Micro Watershed, 9 Villages)  View
160  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/V/KMERC/00362 Watershed Development – Ramallapuram-4D3F3D, Vardahalli4D3F3C, Siddapura 4D3F3A (8833.80 Ha, 14 Micro Watershed, 9 Villages)  View
161  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/V/KMERC/00363 Watershed Development – Kenganahalli-4D3C6N, Vardahalli4D3F3C, Siddapura 4D3F3A (3231 Ha, 8 Micro Watershed, 2 Villages)  View
162  CEPMIZ/2023-24/02/WDD/V/KMERC/00364 Watershed Development – Mariyammanahalli 4D4B1E (2316.66 Ha, 8 Micro Watershed, 2 Villages)  View
163 CEPMIZ/2023-24/02/WDD/T/KMERC/00202 Watershed Development – Gollarahalli Halla SWS - 4D3D8M, 4B3D4L (9622.76 Ha, 17 Microrshed, 24 Villages)  View
164 CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00407 Watershed Development – Bhramasagara 4D4B4T, Sirigere 4D4B4U (8800.72 Ha, 15 Micro Watershed, 50 Villages)  View
165 CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00439 Watershed Development – Bhimasamdurakere 4D3C8G, Kalkunte 4D3C8H & Biravara 4D3C8J (9927.96 Ha, 13 Micro Watershed, 50 Villages)  View
166 CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00440 Watershed Development – Haliyuru 4D3C8F, Managi 4D3C8E (9063.46 Ha, 13 Micro Watershed, 53 Villages)  View
167 CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00443 Watershed Development – Kaduru - 4D4C4N, Agrahara - 4D4C4B (9217.99 Ha, 12 Micro Watershed, 58 Villages)  View
168 CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00445 Watershed Development – Bhimasamudrakere - 4D3C8G, Keshavapura - 4D4C4A, Nulenuru - 4D3C8B (10703.44 Ha, 15 Micro Watershed, 58 Villages)  View
169 CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00446 Watershed Development – Attimagge - 4D3E3I, Bochanahalli - 4D3E2E, Malegehalli - 4D3E2J, Gulihosahalli - 4D3E2D (9516.74 Ha, 16 Micro Watershed, 66 Villages)  View
170 CEPMIZ/2023-24/02/WDD/C/KMERC/00448 Watershed Development – Kanchipura - 4D3E1I, Yegachihalli - 4D3D8Q, Tarikere - 4D3D1K (10,508.40 Ha, 17 Micro Watershed, 89 Villages)  View
171 Mines & Geology Department  16.03.2024 CEPMIZ/2023-24/08/DMG/V/KMERC/00405 Establishment of new Mineralogical and Chemical laboratory in Hospet Taluka, Vijayanagar district  View

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-03-2024 11:14 AM ಅನುಮೋದಕರು: Karnataka Mining Environment Restoration Corporation


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080