ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 ಕೆಳಗಿನ CEPMIZ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿವರಗಳನ್ನು ಭಾಗೀದಾರರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

Sl.No. Date of Approval District Sector Sub-Sector Project Project Cost in Rs. Cr.  View/ Download

ದಿನಾಂಕ18.06.2022ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
2ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

1 18.06.2022 Ballari Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Drinking Water Providing 24X7 pressurised Continuous water supply Scheme to balance 15 zone of Ballari City Corporation. 270.64 View 
2 18.06.2022 Ballari Health Health Reconstruction of 550 bedded medical college hospital Block-II 121.83 View 
3 18.06.2022 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Development of Infrastructure in ABZP, Kamalpura, Hospet Taluk, Vijayanagara (Animal Enclosures, Solar Power, Street Lighting etc.) 11.40 View 

ದಿನಾಂಕ30.07.2022ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
3ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

4 30.07.2022 Vijayanagara Railway Infrastructure Railway Infrastructure Providing Susheelnagar PFT(Railway Sidings and Subline) in Sandur Taluk, Ballari District 258.72 View 
5 30.07.2022 Ballari Railway Infrastructure Railway Infrastructure Providing Dharmapura PFT(Railway Sidings and Subline) in Sandur Taluk, Ballari District 276.99 View 

ದಿನಾಂಕ06.08.2022ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
4ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

6 06.08.2022 Chitradurga Eco-restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected Nirthadi Reserved Forest(RF) at Holalkere Range, Chitradurga 25.23  View
7 06.08.2022 Chitradurga Eco-restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected Kudurekanive RF at Hosadurga Range, Chitradurga 52.91 View 
8 06.08.2022 Ballari Eco-restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected Tumbaraguddi forest block at Sandur Taluk, Ballari District 20.06 View
9 06.08.2022 Ballari Eco-restoration  Forestry Forest development project of Mincheri RF 20.06 View 
10 06.08.2022 Vijayanagara Eco-restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected Gunda forest block, Hospet Taluk, Vijayanagar District 20.07 View 
11 06.08.2022 Tumkur Eco-restoration  Forestry Development of TOF in non-forest lands affected by mining in 248 villages of Chikkanayakanhalli Taluk 25.88 View 
12 06.08.2022 Tumkur Eco-restoration  Forestry Eco-Restoration of indirectly affected forest area of Kamlapura RF, Bargihalli PF, H.M. Kaval Sec-4 14.83 View
13 06.08.2022 Tumkur Eco-restoration  Forestry Development of TOF in non-forest lands in 110 villages of Gubbi, Chikkanayakanhalli and Sira Taluk affected by mining  29.95 View 
14 06.08.2022 Ballari & Vijayanagara Skill Development Skill Development Upgradation of 2 Govt.ITIs in Ballari & Vijayanagara DIstricts. 19.68 View
15 06.08.2022 Ballari Skill Development Skill Development Upgradation of Govt. ITI Ballari 24.96 View 
16 06.08.2022 Vijayanagara Skill Development Skill Development Upgradation of GTTC Hospete centre 19.65 View
17 06.08.2022 Chitradurga Skill Development Skill Development Upgradation of 7 Govt. ITIs in Chitradurga Dist. 32.71 View 
18 06.08.2022 Chitradurga Skill Development Skill Development Upgradation of GTTC Chitradurga centre 24.11 View 
19 06.08.2022 Tumkur Skill Development Skill Development Upgradation of 9 Govt. ITIs in Tumkur district 13.01 View
20 06.08.2022 Tumkur Skill Development Skill Development Upgradation of GTTC, Tumkur centre 12.93 View
21 06.08.2022 Ballari Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (46) and upgradation of old Anganwadis (227) 63.08  View
22 06.08.2022 Ballari Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (33) and upgradation of old Anganwadis (120) 80.24 View 
23 06.08.2022 Vijayanagara Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (114) and upgradation of old Anganwadis (96) 50.68  View
24 06.08.2022 Chitradurga Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (18) and upgradation of old Anganwadis (13) 18.68 View
25 06.08.2022 Chitradurga Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (6) and upgradation of old Anganwadis (2) 11.17 View
26 06.08.2022 Chitradurga Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (12) and upgradation of old Anganwadis (1) 13.52 View
27 06.08.2022 Chitradurga Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (2) and upgradation of old Anganwadis (1) 8.84 View
28 06.08.2022 Tumkur Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (14) and upgradation of old Anganwadis (21) 17.30 View
29 06.08.2022 Tumkur Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (74) and upgradation of old Anganwadis (8) 27.51  View
30 06.08.2022 Tumkur Devp. of Vulnerable Sections Women & Child Development Construction of new Anganwadis (34) and upgradation of old Anganwadis (10) 16.08 View
31 06.08.2022 Tumkur Irrigation Minor Irrigation Construction of Series of Check dams to Stream/Halla  of C.N Halli Taluk, Tumkur District 16.72 View
32 06.08.2022 Tumkur Irrigation Minor Irrigation Construction of Series of Check dams to Stream/Halla  of Gubbi Taluk, Tumkur District and Improvement/Rejuvenation of tanks 15.36 View
33 06.08.2022 Tumkur Irrigation Minor Irrigation Construction of series of check dams to Stream/Halla  of Tiptur Taluk,  Tumkur District 10.32 View
34 06.08.2022 Ballari Irrigation Minor Irrigation Construction of Check dams, Improvements/ Rejuvenation of tanks and LIS in Ballari taluk of Ballari district 126.40 View 
35 06.08.2022 Ballari Irrigation Minor Irrigation Construction of series of check dams to Stream/Halla  of Sandur Taluk,  Ballari  District 79.13 View 
36 06.08.2022 Chitradurga Irrigation Minor Irrigation Construction of Check dam to Stream/halla in Chitradurga Taluk,  Chitradurga District 5.00 View
37 06.08.2022 Chitradurga Irrigation Minor Irrigation Construction of Check dams and improvements to tanks in Holalkere Taluk,  Chitradurga District 86.08  View
38 06.08.2022 Chitradurga Irrigation Minor Irrigation Construction of series of check dams to gundi halla in Hosadurga Taluk,  Chitradurga District 13.76 View
39 06.08.2022 Chitradurga Irrigation Minor Irrigation Construction of Check dams to Stream/Halla in Molakalmuru Taluk of Chitradurga district. 11.84 View
40 06.08.2022 Vijayanagara Irrigation Minor Irrigation Construction of Check Dams to Streams/Halla and Rejuvenation of tanks in Kudligi Taluk, Vijayanagara District 56.00  View
41 06.08.2022 Vijayanagara Irrigation Minor Irrigation Construction of Check Dams to Streams/Halla and Rejuvenation of tanks in Hospete Taluk, Vijayanagara District 40.00  View
42 06.08.2022 Vijayanagara Irrigation Minor Irrigation Construction of Check Dams to Streams/Halla and Improvements to Tanks in Hadagali Taluk of Vijayanagara District. 12.00 View
43 06.08.2022 Vijayanagara Irrigation Minor Irrigation Construction of Check Dams to Streams/Halla of HB Halli Taluk, Vijayanagara District 24.00 View

ದಿನಾಂಕ27.09.2022ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
5ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

44 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary and Upper Primary schools in Chitradurga Taluk of Chitradurga District - 148 nos. 64.57 View 
45 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of existing High Schools in Chitradurga Taluk of Chitradurga District - 13 nos. 9.08 View 
46 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of Model schools (One per Grama Panchayath)  in Chitradurga Taluk of Chitradurga District - 38 nos. 38.11  View
47 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of Block Resource Centre in Chitradurga Taluk of Chitradurga District - 1 no. 10.03  View
48 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary and Upper Primary schools in Holalkere Taluk of Chitradurga District - 57 Nos. 18.20 View 
49 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of existing High Schools  in Holalkere Taluk of Chitradurga District - 4 Nos. 1.12 View 
50 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of Model schools (One per Grama Panchayath) in Holalkere Taluk of Chitradurga District - 11 nos. 11.03  View
51 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of Block Resource Centre in Holalkere Taluk of Chitradurga District - 1 no. 10.03 View 
52 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary and Upper Primary schools in Hosadurga Taluk of Chitradurga District - 42 Nos. 25.02 View 
53 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of existing High Schools in Hosadurga Taluk of Chitradurga District - 2 Nos. 1.09  View
54 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of Model schools (one per Grama Panchayath) in Hosadurga Taluk of Chitradurga District - 2 nos. 2.01 View 
55 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of Block Resource Centre in Hosadurga Taluk of Chitradurga District - 1 no. 10.03 View 
56 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary and Upper Primary schools in Molakalmuru Taluk of Chitradurga District - 16 Nos. 6.77  View
57 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of existing High Schools in Molakalmuru Taluk of Chitradurga District-8 Nos. 3.65 View 
58 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of Model schools (one per Grama Panchayath) in Molakalmuru Taluk of Chitradurga District - 12 nos. 12.04 View 
59 27.09.2022 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Strengthening of Block Resource Centre in Molakalmuru Taluk of Chitradurga District - 1 no. 1.58 View 
60 27.09.2022 Tumkur Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary Schools in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur District - 218 Nos. 55.37 View 
61 27.09.2022 Tumkur Education Pri & Sec Education Strengthening of existing High Schools in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur District - 19 Nos.   21.82 View 
62 27.09.2022 Tumkur Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary schools in Gubbi Taluk of Tumkur District - 46 Nos. 26.62  View
63 27.09.2022 Tumkur Education Pri & Sec Education Strengthening of existing high schools in Gubbi Taluk of Tumkur District - 8 Nos. 9.59  View
64 27.09.2022 Tumkur Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary schools in Tiptur Taluk of Tumkur District - 62 Nos. 21.32 View 
65 27.09.2022 Tumkur Education Pri & Sec Education Strengthening of existing High schools in Tiptur Taluk of Tumkur District - 15 Nos. 14.57  View
66 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of Adarsha School in Ballari Taluk of Ballari District - 1 No. 4.51 View 
67 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of Model Schools in Ballari Taluk of Ballari District - 5 Nos. 13.29  View
68 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary Schools in Ballari Taluk of Ballari District - 47 Nos. 22.47 View 
69 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Secondary Schools in Ballari Taluk of Ballari District - 10 Nos. 5.94 View 
70 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of BRC (TRC) in Ballari Taluk of Ballari District - 1 No. 10.03 View 
71 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of Adarsha School in Sandur Taluk of Ballari District - 1 Nos. 4.14 View 
72 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of Model Schools in Sandur Taluk of Ballari District - 20 Nos. 60.05 View 
73 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Primary Schools in Sandur Taluk of Ballari District- 119 Nos. 80.04 View 
74 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Secondary Schools in Sandur Taluk of Ballari District- 7 Nos. 12.11 View 
75 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of BRC (TRC) in Sandur Taluk of Ballari District - 1 No. 10.03 View 
76 27.09.2022 Ballari Education Pri & Sec Education Strengthening of CRC in Sandur Taluk of Ballari District- 12 Nos. 9.03 View 
77 27.09.2022 Ballari & Vijayanagara Education PU Education Strengthening of 31 Govt. PU colleges in Ballari and Vijayanagara districts 103.35 View 
78 27.09.2022 Chitradurga  Education PU Education Strengthening of 19 Govt. PU colleges in Chitradurga district 40.00 View 
79 27.09.2022 Tumkuru Education PU Education Strengthening of 6 Govt. PU colleges in Tumkuru district 4.53 View 
80 27.09.2022 Ballari Education Higher Education Upgradation of Sri Krishnadevaraya University, Ballari 19.99  View
81 27.09.2022 Ballari Education  Technical Education Upgradation of Govt. Polytechnic, Ballari 12.67 View 
82 27.09.2022 Chitradurga  Education  Public Libraries Strengthening and Upgradation of Public Libraries in Chitradurga, Holalkere and Hosadurga Taluks of Chitradurga district - 9 nos 8.22 View 
83 27.09.2022 Ballari Education  Public Libraries Strengthening and Upgradation of Public Libraries in Ballari and Sandur Taluks of Ballari district - 17 nos 1.36 View 
84 27.09.2022 Vijayanagara Education  Public Libraries Strengthening and Upgradation of Public Libraries in Hospete Taluk of Vijayanagara district - 11 nos 2.97 View 
85 27.09.2022 Chitradurga Road & Communication Road & Communication Construction of CC Road from Mining Road Corridor - 4 lane from Ch 0.00 to 13.00 Km in Chitradurga Taluk of Chitradurga District (Sesagoa Mining Gate to Lakshmisagara NH-48 Road) 209.00 View 
86 27.09.2022 Chitradurga Road & Communication Road & Communication Improvements to Hirebennur-Sirigere-Sasalu road from KM 0.00 to 13.00 in Chitradurga Taluk of Chitradurga district - CC Road (up to D. Madakaripura) 65.00 View 
87 27.09.2022 Chitradurga Road & Communication Road & Communication Improvements to Sirigere to Bommenahalli via Kadleguddu 15 Km in Chitradurga taluk of Chitradurga District - CC Road (Proposed Ch 0.00 to 13.50 KM) 32.00  View
88 27.09.2022 Chitradurga Road & Communication Road & Communication Improvements to Hirebennur-Sirigere-Sasalu road from Km 13.00 to 17.50 & Km 18.10 to 21.60 in Holalkere Taluk of Chitradurga District (8 Kms) 34.25 View 
89 27.09.2022 Chitradurga Road & Communication Road & Communication Improvement of road from Mathighatta, Chitradurga taluk border Km 0.00 to 15.50 in Holalkere taluk of Chitradurga district (15.30 Kms) 31.14 View 
90 27.09.2022 Chitradurga Road & Communication Road & Communication Construction of bypass road at Hanumanagudda and Bandravi village in Molakalmuru Taluk of Chitradurga District (4.00 Kms) 13.00 View 
91 27.09.2022 Chitradurga Road & Communication Road & Communication Improvements to Road from Holalkere Taluk Shivagange to Hosadurga Chikkabyaladakere Cross road Via Jankal - Hosadurga- Holalkere - Mathodu road from Km 0.00 to 75.60 in selected reaches 59.30 Km to 67.40 and 70.50 to 75.60 Km (Total 13.20 Km) in Hosadurga Taluk of Chitradurga District 40.00 View 
92 27.09.2022 Chitradurga Road & Communication Road & Communication Improvements to Road from Holalkere Taluk State Highway-48 Vishwanathanahalli to Sira border via Chikkajajur, Madadakere, Brahmagiri, Doddaghatta, Adivala, Ranganathapura road from Km 0.00 to 125.40 in selected reaches 49.10 Km to 51.90 and 53.50 to 54.00 Km (Total 3.30 Km) in Hosadurga Taluk of Chitradurga district 10.00 View 

ದಿನಾಂಕ16.11.2022ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
6ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

93 16.11.2022 Vijayanagara Education Pri & Sec Education Strengthening of High Schools with state-of-the-art facilities  in Hosapete Taluk of Vijayanagara District (14 nos.) 19.77 View
94 16.11.2022 Vijayanagara Education Pri & Sec Education Strengthening of existing Adarsha school in Hosapete Taluk of Vijayanagara District (1 no.) and Model schools in Hosapete taluk of Vijayanagara District (7 nos.) 8.13 View
95 16.11.2022 Ballari Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation  Rejuvenation of 30 MLD existing STP, Ananthpur Road, Ballari District 5.97 View
96 16.11.2022 Ballari Development of Vulnerable Sections Textile Infrastructure Development  Skill Development for Women Empowerment and Upgradation of the Garment Research Training Design and Development Centre (GRTDDC), Ballari 3.49 View
97 16.11.2022 Ballari Development of Vulnerable Sections  Tribal Welfare  1. Strengthening & Renovation of ST Post-Metric Boys Hostels (3 nos.) and ST Post Metric Girls Hostels-(1 No.) in Ballari Taluka, and,
2. Strengthening & Renovation of ST Pre-Metric Boys Hostel (2 nos.), ST Post Metric Boys Hostel (1 no.), ST Post Metric Girls Hostel (1 no.) in SandurTaluka 
8.38 View
98 16.11.2022 Ballari Development of Vulnerable Sections Tribal Welfare  1. Strengthening & Renovation of ST Morarji Desai Residential School (2 nos.), ST Eklavya Model Residential School (1 no.) in Ballari Taluka, and,
2. Strengthening & Renovation of ST Morarji Desai Residential School (3 nos.),Valmiki Ashrama School  (1 no.) and ST Kitturani Channamma School (1 no.) in Sandur Taluka 
28.17 View
99 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining Affected Kudurekanive Reserve Forest Block -02 in Hosadurga range of Chitradurga Division - 1881.00 Ha of Forest area and 356 Ha of Non-forest area across 9 villages of Hosadurga taluka, Chitradurga district 12.04 View
100 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining Affected Lakkihalli Forest Block in Hosadurga range of Chitradurga Division - 6934.03 Ha of Forest area and 449.5 Ha of Non-forest area covering 12 villages of Hosadurga taluka, Chitradurga district 30.05 View
101 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining Affected Jankal Reserve Forest Block in Holalkere range of Chitradurga Division - 2165.16 Ha of Forest area and 935 Ha of Non-forest area covering 12 villages of Holalkere taluka, Chitradurga district 43.98 View
102 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Devaragudda Reserve Forest Block in Holalkere range of Chitradurga Division - 1028.93 Ha of Forest area and 390 Ha of Non-forest area across 4 villages of Holalkere taluka, Chitradurga district 26.48 View
103 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Garagakaval Reserve Forest Block in Holalkere range of Chitradurga Division - 864.32 Ha of Forest area and 211 Ha of Non-forest area in/around Garaga kaval village of Holalkere taluka, Chitradurga district 10.23 View
104 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Jajuru State Forest Block in Challakere range of Chitradurga Division- 500.43 Ha of Forest area and 756 Ha of Non-forest area in/around Jajuru village of Challakere taluka, Chitradurga district 11.24 View
105 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Obalapura State Forest Block in Challakere range of Chitradurga Division - 336.54 Ha of Forest area and 7 Ha of Non-forest area across 3 villages of Challakere taluka, Chitradurga district 4.56 View
106 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Puttlarahalli State Forest Block in Challakere range of Chitradurga Division, 574.96 Ha of Forest area and 6 Ha of Non-forest area  in/around Puttlarahalli village of Challakere taluka, Chitradurga district 7.77 View
107 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Doddachelluru State Forest Block in Challakere range of Chitradurga Division - 358.00 Ha of Forest area and 5 Ha of Non-forest area across 2 villages of Challakere taluka, Chitradurga district 7.46 View
108 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Kamarakaval RF in Molakalmuru range of Chitradurga Division - 4306.98 Ha. of Forest area and 1810 Ha. of Non-forest area across 11 villages of Molakalmuru taluka, Chitradurga district 31.85 View
109 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Krishnarajapura RF in Molakalmuru range of Chitradurga Division - 2348.73 Ha. of Forest area and 887 Ha. of Non-forest area across 11 villages of Molakalmuru taluka, Chitradurga district 16.76 View
110 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Bandravi RF in Molakalmuru range of Chitradurga Division - 1306.87 Ha. of Forest area and 881 Ha. of Non-forest area across 2 villages of Molakalmuru taluka, Chitradurga district 10.90 View
111 16.11.2022 Chitradurga Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining Affected Mallurahally RF in Molakalmuru range of Chitradurga Division - 1010.62 Ha. of Forest area and 1788 Ha. of Non-forest area across 3 villages of Molakalmuru taluka, Chitradurga district 15.49 View
112 16.11.2022 Ballari Eco-restoration Forestry Eco-restoration project of Marutla and Marutla North-East (NE) Extension RF: 1642 Ha., Sandur Taluk, Ballari district 25.05 View
113 16.11.2022 Ballari Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining-affected Swamymalai block forest, Somalapura RF and Somalapura South-East (SE) Extension RF: Total extent : 6993.12 Ha.  40.09 View
114 16.11.2022 Ballari Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Mining-affected North-Eastern block , Joga - B & Joga - C Block RFs; Total extent 10538.67 Ha. in Sandur Taluk, Ballari 50.05 View
115 16.11.2022 Ballari Eco-restoration Forestry Eco-Restoration of Ballari City - Tree plantation and setting up of new Tree Parks & Upgradation of existing Tree Parks : Ballari City Forest: 30 Ha.  10.05 View
116 16.11.2022 Chitradurga Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Road from SH-48 Vishwanathanahalli to Sira Border Road via Chikkajajuru, Chitrahalli, H D Pura, Madadakere, Baramagiri, Doddaghatta, Adhivala, Ranganathapura road from Km 12.00 to 16.50 in Holalkere Taluk, Chitradurga - 4.5 km 10.86 View
117 16.11.2022 Chitradurga Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Road from Halehalli Lambanihatti to Apparasanahalli via Gilkenahalli-Garaga-Mekenahatti Km 2.60 to 9.50  in Holalkere Taluk, , Chitradurga - 6.5 km 15.48 View
118 16.11.2022 Chitradurga Roads & Communication Roads & Communication Improvements Road from NH-13 to Hosadurga Taluk border via T-Emmiganuru, Sirappanahalli and Malasinganahalli from Km 0.00 to 13.00  in Holalkere Taluk, Chitradurga - 13 Km 16.56 View
119 16.11.2022 Chitradurga Roads & Communication Roads & Communication Construction of Bridges on: SH-48 at Km 33.65 near Echaghatta and at Km 6.00 near Kaduru, on SH-47 at Km 264.90 near Andanuru and at Km 7.10 near Gunderi of Holalkere-Gunderi-Ramagiri road in Holalkere Taluk, Chitradurga  8.50 View
120 16.11.2022 Chitradurga Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Road NH-13 to Holalkere-Hulemalali road via Punajuru, Punajuru Bovihatti from Km 0.00 to 4.40 in Holalkere Taluk, Chitradurga – 4.40 Km 4.21 View
121 16.11.2022 Chitradurga Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Road from Dummi Ramaghatta Via Anjanapura Km 4.50 to 5.70 in Holalkere Taluk, Chitradurga – 1.20 Km 2.00 View
122 16.11.2022 Chitradurga Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Road from Kenegunte-Koratikere Km 1.325 to 4.00 in Holalkere Taluk, Chitradurga – 2.7 Km 4.00 View
123 16.11.2022 Ballari Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Veterinary Institutions(Veterinary Hospitals / Dispensaries / Primary veterinary centres) in Ballari, Sandur & Siruguppa taluks and, 9.85 View
124 16.11.2022 Ballari Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Induction 2-Milch Animals (Cow / Buffalo) Unit & Fodder development programme to Ballari, Sandur taluks of Ballari Dist. 47.18 View
125 16.11.2022 Ballari Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Construction of Automated High-tech Mega Dairy at Ballari 80.40 View
126 16.11.2022 Ballari Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Establishment of 25 Mahila Milk Producers Cooperative Societies (MPCS) alongwith buildings & small Treatment Units for livestock for each MPCS in Sandur Taluka of Ballari Dist. 5.03 View
127 16.11.2022 Ballari Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  1. Establishment of Sheep and Goat Market at Bandri in Sandur taluk of Ballari Dist., and
2. Construction of Wool Godown in premises of Sheep & Wool Producers Co-op. Society at Kuduthini in Ballari taluk of Ballari Dist. 
1.71 View
128 16.11.2022 Ballari Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Livestock Breeding &Training Centre (LBTC) at Kurekuppa in Sandur Taluka of Ballari Dist. 2.46 View
129 16.11.2022 Vijayanagara Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Veterinary Institutions (Veterinary Hospitals / Dispensaries / Primary veterinary centres) in Hospet, Hagaribommanahalli, Kudligi and Hadagali Taluks of Vijayanagara Dist. 20.78 View
130 16.11.2022 Vijayanagara Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of KMF Milk Societies in Hospet, Kudligi and Hadagali Taluks and Induction 2-Milch Animals (Cow / Buffalo) Unit & Fodder development programme to Hospet, Hagaribommanahalli, Kudligi and Hadagali Taluks of Vijayanagara Dist. 24.20 View
131 16.11.2022 Tumkur Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Veterinary Institutes (Veterinary Hospitals / Dispensaries / Primary veterinary centres) in Gubbi, Tiptur and Chikkanayakanahalli Taluks of Tumkur Dist. 5.51 View
132 16.11.2022 Tumkur Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Induction of Animals (cross bread milch dairy cows) to Gubbi, Tiptur and Chikkanayakanahalli Taluks of Tumkur District 11.7 View
133 16.11.2022 Tumkur Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Sheeps and Goat Marketing Yard at APMC Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur District 0.53 View
134 16.11.2022 Chitradurga Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Veterinary Facilities at 28 places in Chitradurga, Holalkere and Hosadurga Taluks of Chitradurga District 16.09 View
135 16.11.2022 Chitradurga Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Milk Chilling centre and MPCS in Chitradurga, Holalkere and Hosadurga Taluks of Chitradurga District 7.23 View
136 16.11.2022 Chitradurga Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Nandidurga Goat Breeding Centre in Hosadurga Taluk of Chitradurga District. (Sheep Board) 1.01 View
137 16.11.2022 Chitradurga Agriculture and Allied Activities Animal Husbandry & Veterinary Services  Strengthening of Amruth mahal cattle breeding farms of Chikka-emmiganuru, Holalkere  Taluk and Kainadu, Hosadurga Taluk of Chitradurga Dist 1.49 View
138 16.11.2022 Ballari Irrigation Minor Irrigation  Construction of Check Dams to Streams / Halla and Tank Improvement works covering 14 villages in SiruguppaTaluk, Ballari District 12.00 View
139 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Gollarahalli Halla SWS - 4D3D8M, 4B3D4L (9622.76 Ha, 17 Microrshed,  24 Villages) 21.65 View
140 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Kandikere Halla SWS - 4D3D8N, 4D3D8U (9,300.87 Ha 17 Microwatershed, 26 villages) 20.93 View
141 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Doddabidere Halla - 4D3d8L-4D3D8I (7386.96 Ha, 15 Microwatreshed, 22 Village) 17.63 View
142 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Kenkere Halla - 4D3D8R, 4D3D8Q ( 8794.98 Ha, 18 Microwatershed, 17 Villages ) 19.79 View
143 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development (4B3D4L) – Kibbanahalli -Kodihalli halla – (4B3D4N) (6762.97Ha, 11 Microwatershed, 16 Villages) 15.21 View
144 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Mugatihalli Halla (4B3D4D) (7332.23 Ha, 14 Microwatershed, 14 Villages) 16.50 View
145 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Halkurke - Acharapalya Halla SWS (4B3D8C, 4B3D4C) (7070.18 Ha 13 Microwatershed, 13 Villages) 15.91 View
146 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Peramasandrahalla SWS - 4B3D4Q, 4Q,4N,8S,3S (9621.69 Ha, 18 Microwatershed, 60 Villages ) 21.59 View
147 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Shivarampura 4B3D6Q, 8T, 6R (8053.80 Ha,15 Microwatershed, 43 Villages) 18.02 View
148 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Oblapura Subwatershed (4D3D8S, 8T, 3R, 8U) (9190.70 Ha, 18 Microwatershed, 57 Villages) 20.42 View
149 16.11.2022 Tumkur Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Bommenahalli (4B3D3S, 3R) (8688,99 Ha,15 Microwatershed, 66 Villages) 19.55 View

ದಿನಾಂಕ02.02.2023ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
7ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

150 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Janekunte-4D3C3M & Venivirapura - 4D3C3O (8122.65 Ha, 16 Micro Watershed,  16 Villages) 18.28  View
151 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Belagallu-4D3C3D & Halakundi - 4D3C3F (7314.36 Ha, 15 Micro Watershed,  15 Villages) 16.46  View
152 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Bommaghatta-4D3F2G & Kenganahalli - 4D3C6N (7273.78 Ha,14 Micro Watershed,  14 Villages) 20.73  View
153 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Devarlahalli-4D3C6S & Nagenahalli - 4D3C6T (8246.34 Ha, 15 Micro Watershed,  15 Villages) 23.50  View
154 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Ankamannahallu - 4D3F2H, Chilakanahatti - 4D4B1A, Girenahalli - 4D4B1A, Nidagurti - 4D4B1F (7265.03 Ha, 14 Micro Watershed,  14 Villages) 20.71  View
155 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Gokulapurhalla-4D3F2B & Ubbalagandi - 4D3F2C (7850.69 Ha, 18 Micro Watershed,  18 Villages) 22.37  View
156 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Antapura-4D3C3D (7018.88 Ha, 14 Micro Watershed,  14 Villages) 20.00  View
157 02.02.2023 Vijayanagara Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Chilakanahatti - 4D4B1B, Hampapatnam - 4D4C1C, Nagalapura - 4D4B1G (9350 Ha,  19 Micro Watershed,  16 Villages) 21.04  View
158 02.02.2023 Vijayanagara Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Dharmasagara - 4D3F2O, Gadi Ganeru- 4D3F2P & Hale Doraji - 4D3F2Q (8771 Ha,  25 Micro Watershed,  11 Villages) 19.73  View
159 02.02.2023 Vijayanagara Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Hanumanahalli - 4D4B1H, Mariyammanahalli - 4D4B1E (8535 Ha,  14 Micro Watershed,  18 Villages) 19.20  View
160 02.02.2023 Vijayanagara Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Nallapuram- 4D3F3E, Hampi Camp - 4D3F3F, Ramsagaran Shantinagara - 4D3F2U ( 8356.20 Ha, 14 Micro Watershed,  9 Villages) 18.80  View
161 02.02.2023 Vijayanagara Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Ramallapuram-4D3F3D, Vardahalli4D3F3C, Siddapura 4D3F3A (8833.80 Ha, 14 Micro Watershed,  9 Villages) 19.88  View
162 02.02.2023 Vijayanagara Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Kenganahalli-4D3C6N, Vardahalli4D3F3C, Siddapura 4D3F3A (3231 Ha, 8 Micro Watershed,  2 Villages) 9.21  View
163 02.02.2023 Vijayanagara Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Mariyammanahalli 4D4B1E (2316.66 Ha, 8 Micro Watershed,  2 Villages) 6.60  View
164 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Bhramasagara 4D4B4T, Sirigere 4D4B4U (8800.72 Ha, 15 Micro Watershed,  50 Villages) 19.80  View
165 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Bhimasamdurakere 4D3C8G, Kalkunte 4D3C8H & Biravara 4D3C8J    (9927.96 Ha, 13 Micro Watershed,  50 Villages) 22.34  View
166 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Haliyuru 4D3C8F, Managi 4D3C8E (9063.46 Ha, 13 Micro Watershed,  53 Villages) 20.39  View
167 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Katarhalukere 4D3C8I (7181.09 Ha, 9 Micro Watershed,  40 Villages) 16.16  View
168 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Muttuguduru - 4D4C3F , Andanur - 4D4C3G, Guganjihatti - 4D4C3E (8623.67 Ha, 16 Micro Watershed,  36 Villages) 19.40  View
169 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Kaduru - 4D4C4N, Agrahara - 4D4C4B (9217.99 Ha, 12 Micro Watershed,  58 Villages) 20.74  View
170 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Karlahalli - 4D4C3D, Kamanahalli - 4D4C4B (6705.69 Ha, 10 Micro Watershed,  43 Villages) 15.09  View
171 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Bhimasamudrakere - 4D3C8G, Keshavapura - 4D4C4A, Nulenuru - 4D3C8B (10703.44 Ha, 15 Micro Watershed,  58 Villages) 24.08  View
172 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Attimagge - 4D3E3I, Bochanahalli - 4D3E2E, Malegehalli - 4D3E2J, Gulihosahalli - 4D3E2D (9516.74 Ha, 16 Micro Watershed,  66 Villages) 21.41  View
173 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Lakkihalla - 4D3E2L, Kariyalapur - 4D3D5B, Agalerahatti - 4D3D5E, Gundihalla - 4D3E2K (8614.35 Ha, 14 Micro Watershed,  52 Villages) 19.38  View
174 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Kanchipura - 4D3E1I, Yegachihalli - 4D3D8Q, Tarikere - 4D3D1K (10,508.40 Ha, 17 Micro Watershed,  89 Villages) 23.64  View
175 02.02.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Activity Agriculture Watershed Development – Nerlakere - 4D3E1J (10,508.40 Ha, 10 Micro Watershed,  51 Villages) 15.48  View
176 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Sector Fisheries   Capacity building of fishermen/Fish Farmers/Fisheries Entrepreneur in mining affected areas of Ballari District 3.92  View
177 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Sector Fisheries   Supporting fish farmers with Advanced fingerlings, Aerators, Fishery requisites and Transport facility 15.18  View
178 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Sector Fisheries   Construction of Hatchery and Rearing farm at Daroji and upgradation of Moka fish farm 26.13  View
179 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Sector Fisheries   Improving hygienic fish marketing in the Ballari District  11.98  View
180 02.02.2023 Ballari Agriculture & Allied Sector Fisheries   Construction of amenities for FCS such as Auction Hall cum Offices 3.65  View
181 02.02.2023 Tumkuru Agriculture & Allied Sector Fisheries   Restoration and Extension of Fishery Activities in Mining-affected villages of Chikkanayakanhalli, Tiptur and Gubbi Taluks of Tumkur District 3.00  View
182 02.02.2023 Vijayanagara Skill Development Mines and Geology Department Establishment of new Mineralogical and Chemical laboratory in Hospet Taluka, Vijayanagar district 2.27  View
183 02.02.2023 Vijayanagara Health Health Creation of new PHC (7 nos) with HR and strengthening of PHC staff quarters (4 nos) in mining affected Vijayanagara district 44.31  View
184 02.02.2023 Vijayanagara Health Health Establishing new Sub-centres (15 nos) with HR and providing own building for Sub-centres (7 nos), which are run on rental basis. 17.39  View
185 02.02.2023 Vijayanagara Health Health Repair & Renovation of CHC staff quarters at Ittigi of Hadagali Taluk 2.02  View
186 02.02.2023 Vijayanagara Health Health Provision of Equipments for Paediatric ICU at MCH, Hospete and Equipments along with HR for Blood Bank at Taluk hospital, Hadagali 4.40  View
187 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road from C.N. Halli - Hagalvadi to Join NH-206 Via Thirthapura, Badavanapalya from Km 8.90 to 17.90 Km in Gubbi Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 17.90  View
188 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road from Kondli Cross (NH-206) to Bayatappanapalya village in Gubbi Taluk of Tumkur Dist. (VR) 11.60  View
189 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to NH-206 to CN Halli Hagalvadi Road Via Yallapura, Handanahalli Haradagere road from km 0.00 to 15.30 Km in Gubbi Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 21.62  View
190 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road connecting Mining areas to MDR (Guddadapalya) in Chikkanayakanahalli Taluk  of Tumkur Dist. (VR) 13.00  View
191 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road from CN Halli to NH 206 via Honnebagi, Bullenahalli in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 22.00  View
192 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road from Bullenahalli road to NH 206 via Guddadapalya in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 27.00  View
193 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Chikkanayakanahalli-Hagalvadi road to NH 206 via Theerthapura from Ch 0.00 to 8.90 in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 9.00  View
194 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road from NH 150A to NH 206 Road via Godekere, Kamagondanahalli in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 20.00  View
195 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Salakatte-Ballari road from Ch 0.00 to 10.20 km in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 32.00  View
196 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvement of road from Pochakatte Cross to Kaneve Cross in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 21.00  View
197 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road connecting NH-69 (NH-234) to NH-150A  via Yagachi Halli, Ganadhalu, Guruvapura, and Melanahalli in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 20.00  View
198 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road connecting NH 150A and Mandya-Hadagali SH via Melanahalli, Marasandra gate, Navile Anekatte Kuppur, Aralakatte and Madapura circle in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (SH) 28.40  View
199 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road connecting Godekere - Sondenhalli road to Honnebagi - Bullenahalli road in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (VR) 8.00  View
200 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road from Gollarahalli to CN Halli-Hagalvadi Road in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (VR) 5.00  View
201 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to road from Theerthapura to Theertha Rameshwara via Yarakatte in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (VR) 4.80  View
202 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvement of road from Huliyar to Poochakatte road via Thoresurgondanahalli, Syed sabarapalya in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (VR) 5.56  View
203 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements of road from NH 150(A) to Chikkanayakanahalli-Tiptur road via Agasarahalli Sasalu in Chikkanayakanahalli Taluk of Tumkur Dist. (MDR) 20.00  View
204 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements of C.N Halli - Tiptur (SH) from Ch: Km 13.80 to 24.20 Km (SH) in Tiptur Taluk of Tumkur District 25.44  View
205 02.02.2023 Tumkur Roads & Communication Roads & Communication Improvements to SH-71 (Tiptur -Hassan) from Ch: Km 0.00 to 11.40 Km in Tiptur Taluk of Tumkur District 28.80  View
206 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Halkundi – Burranayakanahalli (MDR) from Km 4.00 to 5.50 in Ballari Taluk  3.50  View
207 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Guggarahatti – Honnalli (MDR) road from Km 1.20 to 2.00 and 9.37 to 10.60 of Ballari Taluk   5.00  View
208 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvements to SH-61 to join Devadurga-Amarapura-Bhogavathi-Hirekotnakal-Talur-Ballari-Rupangadi-Chellagaurki Road (SH-128) from Km. 180.44 to 183.44, 183.94 to 190.75 & 199.00 to 200.50 (4 Lane) in Ballari Taluk  41.92  View
209 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvements to KKK-Haraginadoni-Belgal-Ballari-Moka-Alur road SH-132 at Km 26.40 to 27.70 and Box Culvert at Km 37.80 (Near Siddammanahalli) in Ballari Taluk 5.50  View
210 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Ballari – Kalyanadurga (C.C) (MDR) road from Km 1.80 to 2.80 (City), 2.80 to 4.81 and 7.16 to 10.36 (Rural) in Ballari Taluk 28.83  View
211 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvements to Belagal – Tumati (C.C) (MDR) road from Km 0.30 to 1.60 & 4.40 to 4.90 in Ballari Taluk   7.40  View
212 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvements to SH-132 (from Kuduthini-Haraginadoni) (C.C) (SH-132) road from Km 55.00 to 64.00 in Ballari Taluk  24.00  View
213 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvements to NH 150A (4 Lane) road from APMC Yard to Halakundi ROB Road from Km 0.00 to 3.00 and improvement and construction of 3 bridges (Mundragi, Guggarahatti, HLC Canal) in Ballari Taluk 48.00  View
214 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Re-construction of RCC Bridge across HLC on NH 63 near Allipur village in Ballari Taluk 9.90  View
215 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Construction of Bypass Road to Haraginadoni village in Ballari Taluk 12.00  View
216 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Construction of Bypass Road to Mincheri village in Ballari Taluk 10.45  View
217 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Construction of CC road from Halakundi village to Sunklamma temple (V.R) from Km 0.00 to 4.00 in Ballari Taluk 9.90  View
218 02.02.2023 Ballari Roads & Communication Roads & Communication Improvement to Road from Yelubenchi to Kudithini Railway station on to Siddammananahalli (MDR) from Km.0.00 to 10.50 (selected reaches) in Sandur Constituency, Ballari Taluk 9.60  View
219 02.02.2023 Tumkur Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Constructiono of  CC road and Drain in 9 mining affected villages of Gubbi Taluk in Tumkur District 4.66  View
220 02.02.2023 Tumkur Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements  to 3 Village Connecting Approach Roads in mining affected villages of Gubbi Taluk in Tumkur District 7.03  View
221 02.02.2023 Tumkur Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements  to 14 Village Connecting Approach Roads in mining affected villages of Tiptur Taluk in Tumkur District 8.06  View
222 02.02.2023 Tumkur Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Construction of  CC road and Drain in 44 mining affected villages of Chikkanayakanhalli Taluk in Tumkur District 40.48  View
223 02.02.2023 Tumkur Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements  to  8 Village Connecting Approach Roads in mining affected villages of  Kandikere hobli  in Chikkanayakanahalli  Taluk in Tumkur District  24.83  View
224 02.02.2023 Tumkur Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements  to 12 Village Connecting Approach Roads in Mining affected  Area of Huliyar Hobli   Chikkanayakanahalli  Taluk in Tumkur District  53.25  View
225 02.02.2023 Tumkur Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements  to 13 Village Connecting Approach Roads in Mining affected  Area of Shettikere Hobli in   Chikkanayakanahalli  Taluk in Tumkur District  51.00  View
226 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Gudekote & Halsagara  Reserve Forest  - 4750.69 Ha across Kudligi & Sandur Talukas, Vijayanagar district 5.75  View
227 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Hulikunte Reserve  Forest - 1486.20 Ha in Kudligi Taluka, Vijayanagar district 4.10  View
228 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Hosahalli Reserve Forest - 1462.61 Ha in Kudligi Taluka, Vijayanagar district 4.48  View
229 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Shidegallu A, B, C Reserve Forest - 4061.88 Ha in Kudligi Taluka, Vijayanagar district 3.80  View
230 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Bennekallu Reserve Forest - 3125.45 Ha in Hadagali Taluka, Vijayanagar district 14.16  View
231 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Tumbinakeri Reserve Forest - 783.71 Ha in Hadagali Taluka, Vijayanagar district 7.86  View
232 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Koyilaragatta and Koyilaragatta Extn Reserve Forest (Total extent - 946.79 Ha) in Hadagali Taluka, Vijayanagar district 6.23  View
233 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Hyarada Block-A, Block-B, Block-C Reserve Forest - 2737.61 Ha in Hadagali Taluka, Vijayanagar district 10.63  View
234 02.02.2023 Vijayanagar Eco-restoration Forestry Eco-restoration of Mining-affected Sogi, Sogi North Extention and Sogi Northwest Extension Reserve Forest - 1996.06 Ha in Hadagali Taluka, Vijayanagar district 8.62  View
235 02.02.2023 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of mining affected Hospete Reserve Forest- 1328.27 Ha of Forest area of Papinayakanahalli, Vadarahalli, Ingalgi, Kariganuru & Kambunathanalli villages of Hospete taluka, Vijayanagara district 11.12  View
236 02.02.2023 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of mining affected Bandri Reserve Forest - 4950.13 Ha of Bandri Reserve forest area in Nagalapura, Garage, Byalakundi & Basavanadurga villages of Hospet Taluka Vijayanagara District 18.36  View
237 02.02.2023 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of mining affected Nandibande Reserve Forest- 2066.87 Ha of Halagapura, Vardapura, Vysapura, Nandibande villages in Hospete taluka, Vijayanagara District.  13.25  View
238 02.02.2023 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of mining affected Shivapura & Shivapura Extention Reserve Forest -3041.53 Ha of Halgapura, Anekalu, Dsmapura, Hosakere & Ontigodu of Hospete Taluka, Vijayanagara district  12.74  View
239 02.02.2023 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of mining affected Banavikallu and Banavikallu North East Extention Reserve Forest - 1818.27 Ha of Banavikallu & Banavikallu North East extention RF of Banavikallu Village, Kudligi Taluka, Vijayanagara District 10.66  View
240 02.02.2023 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of mining affected Chiribi and Chiribi Extension Reserve Forest - 4011.46 Ha of Chiribi & Chiribi extension RF in Kudligi Taluka, Vijayanagara District 13.97  View
241 02.02.2023 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of mining affected Kakkuppi, Kakkuppi North East Extention and Kakkuppi South East Extention Reserve Forest - 4067.56 Ha of Kakkuppi, Kakkuppi North East Extention and    Kakkuppi South East Extention, Kudligi Taluka, Vijayanagara District. 14.68  View
242 02.02.2023 Vijayanagara Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of mining affected Nimbalagere RF & Nimbalagere North Extention, Nimbalagere west Extention Reserve Forest of Kudligi and Kottur Taluka - 2069.28 Ha Nimbalagere RF ,  Nimbalagere  North Extension RF,Nimbalagere West Extension RF, Kudligi and Kottur taluka, Vijayanagara 16.50  View

ದಿನಾಂಕ16.03.2023ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
8ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

243 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Improvement of underground drainage system in Muthuguduru village of Holalkere Taluk, Chitradurga district.  2.79  View
244 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Integrated Solid Waste Management System in Vishwanathanahalli Village of Holalkere Taluk, Chitradurga District 1.65  View
245 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Integrated Solid Waste Management System in Bharamasagara and Medahalli Villages of Chitradurga Taluk, Chitradurga District 6.59  View
246 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Integrated Solid Waste Management System in Hebbali and Belaguru Villages of Hosadurga Taluk, Chitradurga district 4.94  View
247 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Integrated Solid Waste Management System in Ramapura Village of Molakalmuru Taluk, Chitradurga district 1.65  View
248 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Grey Water Recycling & Reuse in Holalkere Taluk, Chitradurga district  30.09  View
249 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Grey Water Recycling & Reuse in Chitradurga Taluk, Chitradurga district 48.20  View
250 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Grey Water Recycling & Reuse in Hosadurga Taluk, Chitradurga district 14.92  View
251 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Sanitation Grey Water Recycling & Reuse in Molakalmuru Taluk, Chitradurga district  1.78 View 
252  16.03.2023 Ballari Health Taluka/CHC/PHC/Ayush/Blood Bank etc. Upgradation of various PHCs to CHCs i.e., (Kudithini in Ballari Taluka, Chornur & Metriki in Sandur Taluka) including HR for 02 Years in Ballari District. 44.84  View
253 16.03.2023 Ballari Health Taluka/CHC/PHC/Ayush/Blood Bank etc. Establishment of New Primary Health Centres at Kurekuppa, Swamyhalli, Hosadaroji, Bhujanganagar, Yeshwanthnagar, Sovinahalli, Sushilnagara villages including Human Resources for a period of 02 Years in Sandur Taluka, Ballari District 37.03  View
254 16.03.2023 Chitradurga Health Taluka/CHC/PHC/Ayush/Blood Bank etc. Strengthening of selected Sub centres, PHC’s, CHC’s & General Hospital in mining affected areas of Holalkere taluk. 16.58  View
255 16.03.2023 Chitradurga Health Taluka/CHC/PHC/Ayush/Blood Bank etc. Strengthening of selected Sub centres, PHC’s, CHC’s  in mining affected areas of Chitradurga taluk  37.97  View
256 16.03.2023 Chitradurga Health Taluka/CHC/PHC/Ayush/Blood Bank etc. Strengthening of selected Sub centres, PHC’s, CHC’s & General Hospital in mining affected areas of Hosadurga taluk. 51.42  View
257 16.03.2023 Chitradurga Health Taluka/CHC/PHC/Ayush/Blood Bank etc. Strengthening of selected Sub centre, CHC & General Hospital in mining affected areas of Molakalmuru taluk. 7.55  View
 258 16.03.2023 Ballari Housing  Housing Construction of houses for Houseless Beneficiaries in 13 core mining affected villages of Sandur Taluka 58.33  View
259 16.03.2023 Ballari Housing Housing Provision of sites and Construction of houses for Siteless & Houseless Beneficiaries in 13 core mining affected villages of Sandur Taluka 85.76  View
 260 16.03.2023 Tumkur  Eco-Restoration  Forestry Eco-Restoration of Bukkapattana Chinkara Wildlife Sanctuary - 13611.47 Ha in Bukkapatna Hobli, Sira Taluka, Tumkur District 44.16  View
261 16.03.2023 Tumkur Eco-Restoration Forestry Eco restoration of mining affected and adjacent forest areas - 3621.5 Ha in Kudrekanve Forest Extension Block R.F, Dasudi State Forest R.F, Chikkasandra Kaval Block R.F and Muttugadahalli Block B R.F, Huliyar Hobli, Chikkanyakanhalli Taluk, Tumkur District 30.86  View
262 16.03.2023 Tumkur Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of directly affected Forest area -  394.26 Ha in  Rajatahadripura PF, Karekurchi Deemed Forest area and RajatahadripuraSy No 150  Mutated Forest Land, Kibbanhalli Hobli, Tiptur Taluk, Tumkur 7.01  View
263 16.03.2023 Tumkur Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of indirectly affected forest areas -  3887.27 Ha in ChowdlapurakavalR.F, AdinayakanahalliR.F, HalkurkeR.F, Biligere and Gadabanahalli DF, Chowdlapura DF,  Alburu DF, Singenahalli DF, Tiptur Taluk, Tumkur district 24.03  View
264 16.03.2023 Tumkur Eco-Restoration Forestry Rejuvenation and restoration of  forestry activities in non-forest lands in 226 villages of TipturTaluk, Tumkur District 1.34  View
265  16.03.2023  Tumkur  Eco-Restoration  Forestry Eco-Restoration of the Mining affected forest areas and adjacent Forest areas - 3576.86 Ha in Thirtharampura RF (part) and Harenahalli RF, Marashetihalli RF, Bennehalladhakavaland Haragaldevigudda RF in GubbiTaluk, Tumakuru District 31.87  View
266 16.03.2023 Tumkur  Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of the indirect affected forest area from mining activity - 10285.87 Ha in Manchaladore R.F and adjacent Reserve Forest Areas in Gubbi Taluk, Tumakuru District 37.82  View
267 16.03.2023 Tumkur  Eco-Restoration Forestry Eco-restoration, forestry activities in non-forest lands in  Kasaba Hobli, Cheluru Hobli, Hagalwadi Hobli, GubbiTaluk, Tumkur District 3.06  View
268 16.03.2023 Tumkur Eco-Restoration Forestry Management of Thimlapura Wildlife Sanctuary and Conservation Reserve - 6824.39 Ha in Madhugiri and Koratagere Taluk, Tumkur District 17.05  View
269 16.03.2023 Tumkur Eco-Restoration Forestry Eco-restoration of indirectly affected forest areas -  2165.02 Ha in Kadalagida Kaval SF, Nagegowdana Byla SF, Ramasgara SF, Mallur DF, Hittalakoppa DF, Manichandur DF, Guddenahalli DF, BC Kavall DF in Turuvekere Taluk, Tumkur District 8.10  View
270 16.03.2023 Tumkur Eco-Restoration Forestry Eco restoration of  forestry activities in non-forest land in 243 villages of Turuvekere Taluk 1.33  View
271 16.03.2023 Tumkur Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration of Iron-ore mining affected Teertharampura R.F and adjacent Forest areas in Chikkanayakanahalli Taluka, Tumkur district – 6445.00 Ha 44.36  View
272 16.03.2023 Ballari Eco-Restoration Forestry Eco-restoration of mining affected Ramana Malai Forest Block at Sandur Taluk, Ballari District 34.80  View
273 16.03.2023 Ballari Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration Of Mining Affected Ubbalagandi Extention Rf, Ubbalagandi North East Extention Rf And Kodal Rf (1801.19 Ha) 30.05  View
274 16.03.2023 Ballari Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration Of Mining Affected Chikkanthapur Rf (706.59 Ha) 16.05  View
275 16.03.2023 Ballari Eco-Restoration Forestry Eco-Restoration Of Mining Affected Thoranagallu Rf & Thoranagallu Extn Rf (609.87 Ha) 18.05  View
276 16.03.2023 Ballari Eco-Restoration Forestry Ecorestoration Of Mining Affected Moka A & B Block Reserve Forest (360.27 Ha)  12.05  View
277 16.03.2023 Ballari Eco-Restoration Forestry Eco Restoration of Raravi Forest Area (562.33 Ha)  3.93  View
278 16.03.2023 Ballari Eco-Restoration Forestry Ecorestoration Of Mining Affected Donimalai Block Forest,Tonasigere Reserve Forest And Gollalingammanahalli Reserve Forest 35.05  View
279 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads  Improvements to Main Roads from (i)  Bommenahally to Kadleguddu  Cross, (ii) K.K. Road to Malali  road & (iii) Bheemasamudra to Malali  road in Chitradurga Taluk. 9.85  View
280 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Construction of Internal Roads & installation of Solar Lighting in 14 mining affected Villages of Chitradurga Taluk. 28.47  View
281 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements to Main Roads (2 nos) and Internal Roads (5 nos) including installation of Solar Lighting in 5 mining affected Villages of Chitradurga Taluk. 18.50  View
282 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements to Main Road from Tanigehally to B.durga and approach road to Hirekandavadi village of Holalkere Taluk 14.36  View
283 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements to Internal Roads and installation of solar lights in 7 mining affected villages of Holalkere Taluk 26.00  View
284 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements to Main Roads (7 nos) and Internal Roads (8 nos) including installation of Solar Lighting in 8 mining affected Villages of Hosadurga Taluk. 60.03  View
285 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements to Main Roads (4 nos) and Internal Roads (7 nos) including installation of Solar Lighting in 7 mining affected Villages of Hosadurga Taluk. 43.96  View
286 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements to Main Road (1 no.) and Construction of Internal Roads (3 nos) including installation of Solar Lighting in 3 mining affected Villages of Molakalmuru Taluk. 4.80  View
287 16.03.2023 Chitradurga Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements to Main Roads (4 nos) mining affected Villages of Molakalmuru Taluk. 5.50  View

ದಿನಾಂಕ07.06.2023ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
9ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

288 07.06.2023 Ballari Eco-restoration (Forestry) Forestry Conservation of Great India Bustard (GIB) in 131.97 Ha. in Siruguppa Taluka, Ballari District  25.00  View
 289  07.06.2023 Vijayanagara   Eco-restoration (Forestry)  Forestry  Restoration, Protection and Management of Daroji Sloth Bear Sanctuary in 8272.80 Ha in Hospete Taluka, Vijayanagara District  27.29  View
290 07.06.2023 Chitradurga  Eco-restoration  Pollution Control Establishment of CAAQMS (1 nos), Mobile Van (2 nos) & Integrated Noise-level Monitoring Meters (5 nos) in Chitradurga district 9.145 View
291 07.06.2023 Ballari Agriculture & Allied Fisheries Construction of 20 Metric Tonnes Cold Storage and Ice Plant 1.61 View
292 07.06.2023 Ballari Agriculture & Allied Fisheries Establishment of Water, Soil and Microbiological testing laboratory 1.00 View
293 07.06.2023 Vijayanagara  Agriculture & Allied Fisheries Strengthening Fish Farming & Marketing Infrastructure in Vijayanagara District 8.40 View
294 07.06.2023 Chitradurga  Agriculture & Allied Fisheries Supporting Fish-farming in mining affected areas of Chitradurga District 6.12 View
 295  07.06.2023 Ballari Agriculture & Allied Horticulture  Ballari Agro Processing  Cluster (BAPS)  20.00  View
296 07.06.2023 Ballari Agriculture & Allied Horticulture Onion Storage structure and Farm gate units in farmers field 4.50 View
297 07.06.2023 Ballari Agriculture & Allied Horticulture HOPCOMS in Ballari Taluka & Honey Bee Box and Madhuvana in Sandur Taluka 1.00 View
298 07.06.2023 Chitradurga Agriculture & Allied Horticulture Promotion of Primary Unit and Pack House unit in the farmers field 3.20 View
299 07.06.2023 Ballari Health Health Upgradation of Hospital Building (2nd & 3rd floor) at Taranath Government Ayurveda Medical College & Hospital, Ballari. 19.94  View
300 07.06.2023 Ballari Health Health Construction of Girls Hostel (G+2) at Taranath Government Ayurveda Medical College & Hospital, Ballari. 5.40  View
301 07.06.2023 Ballari Health Health Construction of Teaching Pharmacy at Taranath Government Ayurveda Medical College & Hospital, Ballari. 3.62  View
 302  07.06.2023  Chitradurga Development of Vulnerable sections  Minorities Department Strengthening of Dr. APJ Abdul Kalam Residential School,  in Megalahalli, Chitradurga Taluka, Chitradurga district  4.21  View
303 07.06.2023 Chitradurga Development of Vulnerable sections Minorities Department Strengthening of Minority Morarji Desai PU Residential Girls college, Chitradurga  2.76  View
304 07.06.2023 Chitradurga Development of Vulnerable sections Minorities Department Strengthening of Minority Post Metric Boys Hostel, Jogimatti Road, Chitradurga. 3.32  View
305 07.06.2023 Chitradurga Development of Vulnerable sections Minorities Department Strengthening of (i). Moulana Azad model school & (ii). Minority post-metric girl's hostel buildings in Chitradurga 1.61  View
306 07.06.2023 Chitradurga Development of Vulnerable sections Minorities Department Strengthening of post metric girls hostel & Construction of Moulana Azad model school building Hosadurga 3.36  View
307 07.06.2023 Ballari Roads and Communication Roads and Communication Construction of CC road to Taranagara Bypass Road via S. Gangalapura, V. Nagalapura, Bannihatti check post from Ch 0.00 to 5.10 Km (including land acquisition) in Sandur Taluk, Ballari District  50.00  View
308 07.06.2023 Ballari Roads and Communication Roads and Communication Construction of CC road from Sushilnagara - Ramagadha to Ghoshala (VR) i.e., Ch 0.00 to 14.10 Km (including land acquisition) in Sandur Taluk, Ballari District. 71.00  View
309 07.06.2023 Ballari Roads and Communication Roads and Communication Construction of CC road (Elevated Road) from Toranagallu to Hosa Daroji Road via Tank bund i.e., Km 0.00 to 5.50 in Sandur Taluk, Ballari District  145.00  View
310 07.06.2023 Ballari Roads and Communication Roads and Communication Construction of Yeshwantnagara RUB on Myalar Toranagallu Road SH-40 at Km 130.20 in Sandur Taluk, Ballari District. 9.00  View
311 07.06.2023 Ballari Roads and Communication Roads and Communication Construction of CC road to Dharmapura to join Sandur-Siruguppa Road (SH-49) (Ring Road) from Ch 0.00 to 8.00 Km in Sandur Taluk, Ballari District 60.00  View
312 07.06.2023 Ballari Roads and Communication Roads and Communication Construction of CC road to Bannihatti bypass, Ubbalagundi bypass, Rajapura bypass road and 02 Nos ROB in Sandur Taluk, Ballari District (including land acquisition) 70.00  View
313 07.06.2023 Ballari Housing Housing Construction of Houses for 862 Houseless Beneficiaries in 10 core mining-affected villages of Ballari Taluka 60.94 View
314 07.06.2023 Ballari Housing Housing Construction of  Houses for 660  Siteless & Houseless Beneficiaries in 10 core mining-affected villages of Ballari Taluka 55.92 View
315 07.06.2023 Ballari Irrigation Major Irrigation Restoration / Improvements to 16 No. of Pickups and 18 No. of Pickup Canals providing MS Pipeline raising main to Jalibenchi Lift Irrigation Scheme under D-14 RBHLC & Construction of Lift Irrigation Scheme near shankarbanda village under D-15 RBHLC in Ballari Taluk, Ballari 46.74 View
316 07.06.2023 Ballari Irrigation Major Irrigation Improvements to 2 No. of Pickups & 4 No of pickup Canals, Improvements to Kolur LIS under D-13 of RBHLC, Construction of Korlagundhi / Dammur LIS near Dammuru Village in Ballari Taluk, Ballari   22.26 View

ದಿನಾಂಕ10.08.2023ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
10ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

317 10.08.2023 Tumkur Education Pri & Sec Education Distribution of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1st - 10th in Government schools of mining affected areas of Tiptur Taluka, Tumkur District 6.78  View
318 10.08.2023 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Distribution of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1-10th in Government schools of mining affected area in Holalkere Taluka, Chitradurga district 7.92  View
319 10.08.2023 Tumkur  Education Pri & Sec Education Distribution of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1st - 10th in Government schools of mining affected areas of Chikkanayakanahalli Taluka, Tumkur District 8.86  View
320 10.08.2023 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Distribution of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1-10th in Government schools of mining affected area in Hosadurga Taluka, Chitradurga district 9.35  View
321 10.08.2023 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Distribution of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1-10th in Government schools of mining affected area in Molakalmuru Taluka, Chitradurga district 10.40  View
322 10.08.2023 Tumkur  Education Pri & Sec Education Distribution of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1st - 10th in Government schools of mining affected areas of Gubbi Taluka, Tumkur District 10.74  View
323 10.08.2023 Chitradurga  Education Pri & Sec Education Distribution of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1-10th in Government schools of mining affected area in Chitradurga Taluka, Chitradurga district 15.52  View
324 10.08.2023 Ballari  Education Pri & Sec Education Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1-10th in Government schools of mining affected area in Sandur Taluk, Ballari District 16.99  View
325 10.08.2023 Vijayanagara  Education Pri & Sec Education Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1-10th in Government schools of mining affected area Hospete Taluka, Vijayanagar district. 24.98  View
326 10.08.2023 Ballari Education Pri & Sec Education Provision of Supplementary Nutrition Food (SNF) to students of class 1-10th in Government schools of mining affected area in Ballari Taluk, Ballari District 37.45  View

ದಿನಾಂಕ09.02.2024ರಂದುನಡೆದಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
13ನೇಸಭೆಯಲ್ಲಿಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಯೋಜನಾಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳವಿವರ

327 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining impacted Santhebande state Forest Block (4509.57 Ha), Molakalmuru Range, Chitradurga 3.32  View
328 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected Gowdnahalli reserve Forest block (1098.09 Ha.), Hiriyur Range, Chitradurga 6.45  View
329 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected area of Jankal reserve Forest (2866.84 Ha), Hosadurga Range, Chitradurga 7.22  View
330 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected Challakere reserve Forest block (494.00 Ha.), Challakere Range, Chitradurga 8.41  View
331 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected area of Devaragudda reserve Forest (4509.57 Ha), Hosadurga Range, Chitradurga 9.47  View
332 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected Hireadavi reserve Forest block (2692.48 Ha.), Molakalmuru Range, Chitradurga 10.72  View
333 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected area of Obannanahally reserve Forest Block (748.22 Ha), Molakalmuru Range, Chitradurga 12.34  View
334 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected area of Swarnamuki reserve Forest Block (2553.67 Ha), Hiriyur Range, Chitradurga 19.50  View
335 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration  Forestry Eco-restoration of mining affected area of Marikanive reserve forest block (11061.52 Ha) and Yalladakere MF Block (504.99 HA) in Hiriyur, Chitradurga 20.20  View
 336 09.02.2024 Vijayanagara Eco-Restoration Pollution Control Procurement and establishment of Integrated noise level monitoring unit in Hospet Taluka, Vijayanagara 0.06  View
337  09.02.2024 Ballari Eco-Restoration Pollution Control Establishment Environmental Laboratory at Ballari City (Air Quality & Water quality Testing Laboratory) 8.2  View
 338 09.02.2024 Ballari Eco-Restoration Pollution Control Integrated Noise level meters in 5 stations- Halakundi, Ballari, Kudatini, Toranagallu and Sandur 0.145  View
 339 09.02.2024 Vijayanagara Eco-Restoration Pollution Control Establishment of one Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) at Hosapete Taluk, CAAQM will be housed with facilities viz, SO2, NO2, NH3, O3, Benzene, PM2.5, PM10 and meteorological parameter like wind speed, wind direction, humidity, temperature and barometric pressure, Hospet Taluka, Vijayanagara 2.30  View
 340 09.02.2024 Ballari Eco-Restoration Pollution Control Establishment of Mobile Vans for continuous ambient air quality monitoring in 5 stations -Halakundi, Ballari, Kudatini, Toranagallu and Sandur 2.42  View
 341 09.02.2024 Vijayanagara Eco-Restoration Pollution Control Establishment of Mobile Van for continuous ambient air quality monitoring each mobile van will house No2, NH3, O3, Benzene, PM2.5, PM 10, and meteorological parameter like wind speed, wind direction, humidity, temperature and barometric pressure, Hospet Taluka, Vijayanagara 2.42  View
 342 09.02.2024 Chitradurga  Eco-Restoration Pollution Control Establishment of CAAQMS stations in Chitradurga taluk 5.64  View
 343 09.02.2024 Ballari Eco-Restoration Pollution Control Establishment of continuous ambient air quality monitoring station (CAAQMS) in 5 stations- Halakundi, Ballari, Kudatini, Toranagallu and Sandur 8.75  View
344  09.02.2024 Tumkur  Eco-Restoration Pollution Control Establishment of Continuous ambient air quality monitoring (CAAQMS), Mobile Van and Integrated Noise level monitoring in Mining affected areas of Tumkur District 11.90  View
345 09.02.2024 Ballari Agriculture & Allied Horticulture Development of Model Horticulture Farm at Raghapura, Siddhapura, Dharmapura & Deshanuru 5.00  View
346 09.02.2024 Chitradurga Agriculture & Allied Horticulture Development of Chitrahalli Horticulture farm 0.70  View
347 09.02.2024 Chitradurga Agriculture & Allied Horticulture Horticulture Area Expansion 5.20  View
348 09.02.2024 Chitradurga Agriculture & Allied Horticulture Development of Halurameshwara Horticulture farm 1.27  View
349 09.02.2024 Chitradurga Agriculture & Allied Horticulture Development of Thimmanna Nayakanakere farm 2.14  View
350 09.02.2024 Chitradurga Agriculture & Allied Horticulture Development of Thammenahalli Horticulture farm 1.14  View
351 09.02.2024 Chitradurga  Agriculture & Allied Sericulture Integrated Sericulture Farm Development in Chitradurga & Molakalmuru Talukas and Development of Technical Service & Information Centre in Hosdurga Taluk, Chitradurga District 2.01  View
352 09.02.2024 Tumkur Agriculture & Allied Sericulture Development of Sericulture Farm at Heruru, Gubbi Taluk And Support to Sericulture Farmers in Mining Impact villages of Chikkanayakanahalli Taluka, Tumkur district 2.41  View
353 09.02.2024 Ballari Health Red Cross Society Construction of Blood Bank along with provision of Equipments, Blood storage centres, Blood collection & Transportation Vans, Furniture etc. 6.52 View
354 09.02.2024 Ballari Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Improvements to 13 Village connecting Approach Roads in mining affected villages of Sandur Taluk in Ballari District 20.00  View
355 09.02.2024 Ballari Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Providing road infrastructure i) Asundi to SH128 (Via Thirumalanagara camp Village), ii) Meenahalli to Joladarasi Village of Ballari Taluk in Ballari Dist. 5.50  View
356 09.02.2024 Ballari Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Providing road infrastructure i) Kappagallu to SH128 (Via Balaji Camp), ii) Yerragudi to Moka Alur main road, iii) Gollanagenahalli to Moka Bylachintha link road, iv) Benakal to Sindawalam Village of Ballari Taluk in Ballari Dist. 14.45  View
357 09.02.2024 Ballari Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Providing road infrastructure i) Karekal to Gollanagenahalli, ii) Tambrahalli to main LBC canal, iii) Sidiginamola to Nala of Hagari and construction of box culvert iv) Sidiginamola to join MDR via Janaki Corp. Ltd (JCL) link road of Ballari Taluk in Ballari Dist. 15.30  View
358 09.02.2024 Ballari Drinking Water, Sanitation & Rural Roads Rural Roads Providing road infrastructure i) Kolagallu to NH 150A (Via Somasamudra Village), ii) Kolagallu to Veniveerapura Village iii) Sirivaram to Alur main road, SH132 of Ballari Taluk in Ballari Dist. 21.35  View

 

 

   ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  

(ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾಗಿ

                               

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-02-2024 01:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: Karnataka Mining Environment Restoration Corporation


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080