ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳು

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ

ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪಾಧಿಕಾರದ ಸಭಾಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
 1

ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 09.02.2024 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

13ನೇ 09.02.2024 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 497.00 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
2

ದಿನಾಂಕ.10.02.2024 ರಂದು KMERC ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ವಿಷಯಗಳು

- 10.02.2024 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 119.00 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
3 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 1.12.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  12ನೇ 01.12.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 335.00 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
4 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 18.10.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  11ನೇ 18.10.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 272.00 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
5 ಫೆಡರೇಷನ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಮೈನಿಂಗ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (ಸೌತ್‌) ನೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನಾಂಕ.11.08.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.   11.08.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 1361.92 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
6 ರಿಟ್‌ ಅರ್ಜಿ(ಸಂಖ್ಯೆ:562/2009)ದಾರರಾದ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮುದಾಯದ ಮನವಿ ಕುರಿತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನಾಂಕ.11.08.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.   11.08.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 2170.88 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
7 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 10.08.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  10ನೇ 10.08.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 11776.00 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
8 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 07.06.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  9ನೇ 07.06.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 39157.00 kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
9 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 16.03.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  8ನೇ 16.03.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 58243.00kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
10 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 02.02.2023 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  7ನೇ 02.02.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ  727.00kb  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
11 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಿನಾಂಕ 01.02.2023 ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ, ಸಂಡೂರು ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.   01.02.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 166.92kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
12 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಿನಾಂಕ 01.02.2023  ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಮೂದಾಯದ ಅರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.   01.02.2023 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 132.00kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
13 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 16.11.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  6ನೇ 16.11.2022 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 10102.00kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
14 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 27.09.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  5ನೇ 27.09.2022 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 11734.00kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
15 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 06.08.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  

4ನೇ

06.08.2022 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 19707.00kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
16 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 30.07.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  

3ನೇ

30.07.2022 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 2822.00kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
17 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 18.06.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  

2ನೇ

18.06.2022 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 4511.00kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್
18 ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 30.05.2022 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  1ನೇ 30.05.2022 ಮಾನ್ಯಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಂಗ್ಲ 2014.00kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-03-2024 07:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Karnataka Mining Environment Restoration Corporation


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080